Tölts időt Jézus lábainál! (Spend Time at the Feet of Jesus! by Warren W. Wiersbe)

– by Warren W. Wiersbe

Mindannak, amik vagyunk, és amit teszünk a keresztény életünkben – a lényege Isten imádása kell, hogy legyen! Igaz, fontos, hogy serény követei legyünk az Úrnak, és elvigyük az evangélium üzenetét az elveszett lelkeknek. Az is fontos, hogy könyörületes szamaritánusok legyünk, akik azon igyekeznek, hogy segítségére legyenek a kizsákmányolt és sebzett lelkeknek, akiknek szükségük van Isten kegyelmére. De még mielőtt úgy tudnánk Krisztust képviselni, ahogyan kellene, illetőleg Őt tudnánk utánozni a másokkal való törődésünk terén, időt kell töltenünk Vele és tanulnunk kell Tőle! Rá kell szánnunk az időt arra, hogy megszentelődjünk. Máriát és Mártát sokszor szembeállítják, mintha minden hívőnek meg kellene hoznia a következő döntést: munkálkodó lélek legyen-e, mint Márta, vagy imádó lélek, mint Mária. A személyiségünk és ajándékaink minden bizonnyal különbözőek, de ez nem jelenti azt, hogy a keresztény életünk egy „vagy ilyen, vagy olyan” állapot. Charles Wesley ezt igen frappánsan megfogalmazta az egyik himnuszában:

Az én Uramnak parancsához hűen,

még mindig a jobb részt választanám;

szolgálnék a dolgos Márta kezével,

és szeretnék Mária szívével!

Egyértelműnek tűnik: az Úr azt akarja mindegyikünktől, hogy az imádásunkat illetően Máriát utánozzuk, a munkálkodásunkat illetően pedig Mártát. Áldottak a kiegyensúlyozottak! Figyeljük csak meg Márta helyzetét: befogadta Jézust az otthonába, majd kissé elhanyagolta Őt, miközben egy komplikált ételt készített Neki – amelyre igazából az Úrnak nem is volt szüksége! Maga az étel készítése mint olyan, rendben is lett volna – de az, hogy mely dolgokat teszünk Krisztussal együtt, sokkal fontosabb, mint az, mely dolgokat teszünk Érte. Újra hangsúlyoznám: itt nem egy „vagy ez, vagy az” helyzetről van szó; ez itt egyensúlybeli kérdés. Mária elvégezte a konyhai munka ráeső részét, majd bement, hogy az Úr tanításából „táplálkozzék”. Márta pedig, miután Mária kiment a konyhából, elhanyagoltnak érezte magát, és elkezdett panaszkodni, azt állítva, hogy sem az Úr, sem Mária nem törődtek ezzel.

Kevés olyan dolog van, amely annyira káros lenne a keresztény életre nézve, mint az, ha úgy próbálunk Krisztusért munkálkodni, hogy közben nem szánunk időt arra, hogy bensőséges közösségben legyünk Vele! „Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Ján. 15:5). Mária a jobb részt választotta, azt a részt, mely el nem vétetett tőle; felismerte, hogy nem tud „csak kenyéren” élni (Mát. 4:4). A kulcs tehát az, hogy megfelelő fontossági sorrendünk legyen: először Jézus Krisztus; azután mások; majd mi magunk. Elengedhetetlenül fontos, hogy időt töltsünk „Jézus lábainál” minden egyes nap, engedve, hogy az Úr megossza velünk az Ő igéjét. A keresztény életünk legfontosabb része az, melyet csak Isten lát. Ha nem találkozunk Krisztussal személyes és bensőséges módon naponta, akkor hamarosan úgy fogjuk végezni, mint Márta: elfoglaltak leszünk ugyan, de nem áldottak. Lelkipásztorként a lelkigondozásaim során gyakran kértem a komoly problémákkal küszködő embereket a következőre: „Kérlek, beszélj nekem egy kicsit a személyes csendességedről!” A szokásos válasz erre egy zavart pillantás, egy lehajtott fej és egy csendes beismerés volt: „Már hosszú ideje abbahagytam a Bibliám olvasását és az imádkozást.” És még csodálkoztak azon, miért küszködtek problémákkal!

…Mi tehát követek, felebarátok és imádók vagyunk, igen, mindhárom – de mindközül a leginkább: az Istent imádók kell, hogy legyünk!

**********

Élj Jézus lábainál! (James Smith)

„És ennek volt egy Mária nevű testvére, aki Jézus lábainál leülvén, hallgatta az ő beszédét.”

„De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle.” Luk. 10:39, 42 

Ne engedd, hogy korunk jelentéktelen dolgai hatással legyenek rád, elvonják figyelmedet és összezavarjanak téged; hanem folyamatosan törekedj és vágyakozz az „egyetlen szükséges dologra”! 

Élj Jézus lábainál — és akkor biztonságban leszel.

Törekedj arra, hogy mindenekfelett Jézusban leld örömödet — és akkor igazán boldog leszel.

Tedd céloddá, hogy minden dolgodban Jézust dicsőítsd meg — és akkor szent leszel. 

Tekints minden nap Jézus visszajövetelére — és akkor állhatatos leszel. 

Igyekezz azon, hogy… 
  megismerd Őt; 
  szeresd Őt;
  higgy és bízz Benne; 
  engedelmeskedj Neki, és
  örömödet leld Benne!

Ó, Jézus! Kérlek, jelentsd ki magadat számomra; vonj engem lábaidhoz, és tarts is ott engem!

ENGLISH:

Worship is at the heart of all that we are and all that we do in the Christian life. It is important that we be busy ambassadors, taking the message of the Gospel to lost souls. It is also essential to be merciful Samaritans, seeking to help exploited and hurting people who need God’s mercy. But before we can represent Christ as we should, or imitate Him in our caring ministry, we must spend time with Him and learn from Him. We must “take time to be holy.” Mary and Martha are often contrasted as though each believer must make a choice: be a worker like Martha or a worshiper like Mary. Certainly our personalities and gifts are different, but that does not mean that the Christian life is an either/or situation. Charles Wesley said it perfectly in one of his hymns:

Faithful to my Lord’s commands,

I still would choose the better part;

Serve with careful Martha’s hands,

And loving Mary’s heart.

It seems evident that the Lord wants each of us to imitate Mary in our worship and Martha in our work. Blessed are the balanced! Consider Martha’s situation. She received Jesus into her home and then neglected Him as she prepared an elaborate meal that He did not need! Certainly a meal was in order, but what we do with Christ is far more important than what we do for Christ. Again, it is not an either/or situation; it is a matter of balance. Mary had done her share of the work in the kitchen and then had gone to “feed” on the Lord’s teachings. Martha felt neglected after Mary left the kitchen, and she began to complain and to suggest that neither the Lord nor Mary really cared!

Few things are as damaging to the Christian life as trying to work for Christ without taking time to commune with Christ. “For without Me ye can do nothing” (John 15:5). Mary chose the better part, the part that could not be taken from her. She knew that she could not live “by bread alone” (Matt. 4:4). The key is to have the right priorities: Jesus Christ first, then others, then ourselves. It is vitally important that we spend time “at the feet of Jesus” every single day, letting Him share His Word with us. The most important part of the Christian life is the part that only God sees. Unless we meet Christ personally and privately each day, we will soon end up like Martha: busy but not blessed. Often in my pastoral ministry, I have asked people with serious problems, “Tell me about your devotional life.” The usual response has been an embarrassed look, a bowed head, and the quiet confession, “I stopped reading my Bible and praying a long time ago.” And they wondered why they had problems!

We are ambassadors, neighbors, and worshipers, these three; and the greatest of these is worshipers.

**********

Live at the feet of Jesus (by James Smith)

“And she had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet and listened to His teaching.”

“But one thing is needed, and Mary has chosen that good part” Luke 10:39, 42 

Let not the many trifles of time affect, distract, and bewilder you; but let the one thing needful be the constant object of pursuit and desire. 

Live at the feet of Jesus — and you are safe.

Seek, above all things, to enjoy Jesus — and you will be happy. 

Aim in all things to glorify Jesus — and you will be holy. 

Look daily for the coming of Jesus — and you will be consistent. 

Seek to  . . . 
  know Him, 
  love Him,
  believe Him, 
  obey Him, and
  enjoy Him!

O Jesus! manifest Yourself to me; draw me to Your feet, and keep me there!

Related article/Kapcsolódó írás: 

Felüdítő harmat (Refreshing Dew), https://igerenezek.wordpress.com/2012/11/15/feludito-harmat-refreshing-dew-by-dr-pardington/

Source/Forrás: http://toulonbaptist.com/sermons/030223.htm; and http://www.gracegems.org/2012/09/feet.html. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok