7 BIBLIAI IGESZAKASZ AZ EVANGELIZÁLÁSSAL KAPCSOLATBAN (7 Scripture Texts About Evangelism by Tim Challies)

Tim Challies
Tim Challies

Én személy szerint nagyon hasznosnak és értékesnek találom azt, amikor a Szentírás vezetése alapján tudok imádkozni. Amikor azért imádkozom, hogy meg tudjam osztani az evangéliumot másokkal, vagy amikor azokért az emberekért imádkozom, akik még nem ismerik az Urat, sokat segít az, hogy tudom: nagyon sok olyan igeszakasz van a Bibliában, amelyek irányvonalat és útmutatást adnak erre vonatkozóan. Alább közlök ezekből néhányat:

1. Van egy elvégzendő munka.

Máté 9:37-38

Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

2. Jézus parancsolta, hogy ezt tegyük.

Máté 28:18-20

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

3. A sikere garantált.

János 10:16

Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.

4. Jézus az egyedüli Üdvözítő.

János 14:6

Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

5. A Szent Szellem ebből a célból adatott nekünk.

Apcsel 1:8

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

6. Az emberek nem tudnak megtérni, ha nem hallanak erről.

Róma 10:11-15

Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!

7. Az evangelizáció szükséges a saját, Krisztusban való növekedésünkhöz.

Filemon 6

Hogy a te hitedben való közösség (i.e. a hited megosztása – a ford.) hathatós legyen, a Krisztus ügyében, minden bennetek levő jónak megismerése által.

 

Forrás: http://www.challies.com/resources/7-scripture-texts-about-evangelism#more Ford.: wordwatcherdawn

 

Reklámok