A karácsonyi történet időrendi sorrendben (The Christmas Story Presented In Chronological Order by Rob Barkman)

– by Rob Barkman, SIH

[Note to the English readers: So as to read the English post would you please go to this link: http://settledinheaven.wordpress.com/2012/12/21/the-christmas-story-presented-in-chronological-order-2/. Thank you so much.]

Ez a teljes karácsonyi történet – Jézus születésének története –, ahogyan azt két evangélium, a Máté és a Lukács evangéliuma bemutatja nekünk…

JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK TÖRTÉNETE A SZENTÍRÁS SZAVAIVAL:

(Luk. 1:26-56)

A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?! És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét; és uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen! Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak: mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal. 

Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába; és beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel; És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám? Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben. És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve! És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké! Marada pedig Mária Erzsébettel mintegy három hónapig; azután haza tére.

(Mát. 1:18-24)

A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól: Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

 (Luk. 2:1-7)

És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

(Mát. 1:25)

És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

(Luk 2:8-38)

Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. 

És mikor betölt a nyolcz nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, a mint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. (A mint megiratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék), És hogy áldozatot adjanak, a szerint a mint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerliczét, vagy két galambfiat. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a Lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára; világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak. És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, akinek sokan ellene mondanak; Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt, miután az ő szűzességétől fogva hét esztendeig élt férjével, És ez mintegy nyolczvannégy esztendős özvegy vala), a ki nem távozék el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órában oda állván, hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták.

(Mát. 2:1-23)

Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba. 

Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, a midőn így szólt: Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban. Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik vala. Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére. És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.

(Luk. 2:39-40)

És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe. A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.

Forrás/Source: http://settledinheaven.wordpress.com/2012/12/21/the-christmas-story-presented-in-chronological-order-2/ Fordította és bejegyezte: wordwatcherdawn

Reklámok

Gondolkozzunk ezeken a dolgokon: Zsid.11:6 (SIH’s Think On These Things: Heb 11:6)

– írta Rob Barkman. 

(Reblogged and translated with permission from this link: http://settledinheaven.wordpress.com/2012/04/15/sihs-think-on-these-things-heb-116/)

Zsid. 11:6   Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Ebben az igeversben világosan azt mondja a Szentírás, hogy a hit FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES ahhoz, hogy Istennek kedvesek legyünk, és hogy bensőséges közösségben tudjunk Vele járni.  Ebben az igeversben az Úr azt mondja nekünk, hogy két alapvető fontosságú területen kell, hogy hitünk legyen – hit a JELENRE és a JÖVŐRE nézve:

 1. A JELENRE vonatkozó hit azt jelenti, hogy folyamatosan el- és felismerjük az Úr életünkre vonatkozó vezetését és irányítását.

Ez azt jelenti, hogy azt mondjuk, “Igenis hiszem, hogy Ő létezik, és tevékenyen irányítja az életemet. Velem van, törődik velem, megáld és vezet engem, és képessé tesz engem arra, hogy az Ő szent céljai be legyenek töltve az életemben.”  Más szavakkal: hisszük azt, hogy “Ő van”!

Mint ahogy Ábel hit által mutatta be áldozatát az Úrnak, nekünk is így kell élni az életünket, hogy az egy, naponként az Úrnak bemutatott hit-áldozat legyen (4. vers).

 1. A JÖVŐRE vonatkozó hit pedig azt jelenti, hogy gyakoroljuk a hitünket azon ígéretekre nézve, amelyeket az Úr a jövőnkkel kapcsolatban adott nekünk.

Ez azt jelenti, hogy azt mondjuk, “Hiszem, hogy e világ szenvedései csak időlegesek, és hogy én egy sokkal jobb helyre megyek, hogy ott az én Urammal legyek. Hiszem, hogy minden áldozat, amelyet hozok, valójában jelentéktelen, mert tudom, hogy egy nap Isten meg fog jutalmazni engem a hűségemért.” Ez jelenti azt, hogy valóban hisszük: “Ő megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik”.

Erre a hitre találunk példát Énók életében, aki hűségesen szolgálta az Urat, és Isten pedig azzal jutalmazta meg, hogy magához vette őt, azaz megnyitotta számára az örökkévalóságot az Úr jelenlétében (5. vers).

Törekedjünk hát minden erőnkkel arra, hogy az életünk egy élő, Istennek szóló áldozat legyen, úgy, hogy közben végig ez a kétfajta hit motiválja a szívünket!

Az Úr áldjon meg mindannyiunkat, egyes egyenként, ahogy “gondolkozunk ezeken a dolgokon”!

Részlet Rob Barkman: Settled in Heaven (SIH) című blogjának az igetanulmányozó sorozatából. Forrás/Source: http://settledinheaven.wordpress.com/2012/04/15/sihs-think-on-these-things-heb-116/ Ford.: wordwatcherdawn

Gondolkozzunk ezeken a dolgokon: Zsid.11:5 (SIH’s Think On These Things: Heb 11:5)

– írta Rob Barkman. 

(Reblogged and translated with permission from this link: http://settledinheaven.wordpress.com/2012/04/13/sihs-think-on-these-things-heb-115/

Zsid. 11:5  Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek.

Énók életére vonatkozóan az 1Móz. 5:18-24-ben találunk egy rövid utalást. Ezen kívül a Szentírás még a Júd. 1:14-15-ben említi meg őt.  Ezek az igeversek a következőket mondják el nekünk Énókról:

 1. Zsid. 11: – Énók olyan életet élt, amely Isten tetszésére volt. Hűséges, kitartó bizonyságtételével hatást gyakorolt a környezetében lévő emberekre is.
 2. Júd. 1: – Hogyan tudott az Úr tetszésére lenni?  Az Ige azt mondja nekünk, hogy Énók próféciákat mondott az Úr a második visszajövetelével kapcsolatban, amely majd az utolsó időkben történik meg.
 3. 1Móz. 5: – Énók “Istennel járt”. Ebből a leírásból tudjuk, hogy Énóknak egy, az Úrral való bensőséges közössége, szoros kapcsolata volt.

A héber szövegben azt olvassuk róla, hogy Isten őt “magához vette”.  E felvitetés eredménye az, hogy Énók “nem látott halált”.  A “magához vette” kifejezés háromféle jelentést is magában foglal…

 1. Elvitetni vagy elragadni
 2. Egyik oldalról a másikra kerülni, átszállítódni
 3. Valakit megváltoztatni, újraformálni

A “magához vette” szó meghatározása alapján, és az alapján, hogy Énóknak nem kellett fizikai halált átélnie, közelebbről is megérthetjük, mi is történt Énók életében:

 1. Isten magához vette (felvitte, elragadta) Énókot, közvetlenül a földről a mennybe, anélkül, hogy Énók fizikai halált tapasztalt volna meg.
 2. Mivel nem tapasztalta meg a halált, feltételezhetjük, hogy Énók lelke nem hagyta el a testét. Úgy tűnik, hogy amikor Isten “magához vette” őt, akkor az Úr mind az ő lelkét, mind pedig a testét elragadta.  Ha valóban így volt, akkor Énók teste megdicsőült formát kapott, amelynek következtében bemehetett a mennybe, bűntelen állapotban.
 3. (Ha emlékezünk, pontosan ugyanilyen jellegű esemény történt még egyszer később, a történelemben, amikor Illés megdicsőült és felvitetett a mennybe anélkül, hogy megtapasztalta volna a halált – 2 Kir. 2:11).

Milyen csodálatos áldás lenne “kikerülni” a fizikai halált az örökkévalóság felé tartva, majd oda belépve, hogy ott a mi Urunkkal és Megváltónkkal, Jézus Krisztussal lehessünk mindörökké!  A csodálatos igazság az, hogy ha már eljutottunk Krisztus megismerése megmentő ismeretére, akkor nekünk is megvan az a lehetőségünk, hogy talán soha nem tapasztaljuk meg a fizikai halált. A mi hű Urunk ígérete számunkra az, hogy ha még élünk, amikor Ő újra eljön, akkor mi is megdicsőülünk, és magához ragad bennünket, hogy mindörökké Vele éljünk! Köszönjük meg tehát az Úrnak hálás szívvel azt, hogy még az is lehetséges, hogy nem kell megtapasztalnunk a halált! (1 Kor. 15:51-57)

Az Úr áldjon meg mindannyiunkat, egyes egyenként, ahogy “gondolkozunk ezeken a dolgokon”!

Részlet Rob Barkman: Settled in Heaven (SIH) című blogjának az igetanulmányozó sorozatából. Forrás/Source: http://settledinheaven.wordpress.com/2012/04/13/sihs-think-on-these-things-heb-115/ Ford.: wordwatcherdawn