Menedék (Refuge – A Puritan Prayer)

Ó, Uram,
hatalmad végtelen, és bölcsességed tévedhetetlen,
kérlek, állj közém és minden viszály közé, hogy semmilyen gonosz ne tudjon igazán kárt okozni nekem,
és hogy a szívemet, vagy a kívülállók felé való tanúságtételemet, semmilyen bűn ne ronthassa meg.

Hadd lakozzam a Te árnyékodban,
ahol biztos, áthatolhatatlan védelmet találok
minden nyíltól,
a dögvésztől,
a rosszakarattól és bántó szándékoktól,
a rideg beszédek okozta sebektől,
a rossz társaság csapdáitól,
a fiatalság veszedelmeitől,
a felnőttkor kísértéseitől,
az időskor búslakodásaitól,
és a halálfélelemtől.

Legnagyobb ellenségem: a saját szívem. Kérlek, oltalmazz meg saját magamtól!
Add, hogy a Te utadat kövessem, és ne bármely, saját balgatag utat;
Ne engedd, hogy olyanon munkálkodjak, amit Te nem áldasz meg,
vagy, hogy olyan szórakozásokba merüljek, amik bűnre visznek,
vagy, hogy mások felé csak magamutogatásból szolgáljak.
Add, hogy megállhassak majd előtted röstelkedés, vagy szégyenkezés nélkül.

Támogass, ó, Uram! Emelj fel Szent Lelked által,
és add, hogy ne véljem elegendőnek pusztán csak azt, hogy megőrzöl az eleséstől,
hanem segíts, hogy folyamatosan tudjak előrehaladni,
és mindig bővelkedjek olyan munkákban, amiket Te adsz nekem.
Erősíts meg, Szent Lelked által, keresztény létem mindegyik céljára.

Csakis azáltal, hogy Neked adom teljes valómat – tarthatom meg önmagamat.
Mindenemet odaadom hát –
újfent átadom Krisztusnak a nevemet,
a testemet, lelkemet, tálentumaimat, jellememet,
a sikereimet, házastársamat, gyermekeimet, barátaimat, hivatásomat,
a jelenemet, jövőmet, és végemet.
Vedd, Uram, mindezeket, mert a Tieid, és én a Tiéd vagyok,
most és mindörökké! Ámen.

ENGLISH:
 
O Lord,
Whose power is infinite and wisdom is inerrant,
Stand between me and all strife, that no evil truly harm me,
no sin corrupt my inner heart or outer witness.
 
Let me dwell under Your shadow,
where is safe impenetrable protection from
the arrow
the pestilence
the malice of ill-will,
the hurt of unkind talk,
the snares of bad company,
that perils of youth,
the temptations of middle life,
the mournings of old age,
the fear of death.
 
My greatest foe is my own heart. Protect me from myself.
May I follow the way and not any foolish path of my own;
Permit me not to labor at work which You will not bless,
or entertainments that entice to sin,
or service to others meant only for show.
May I be able to stand before You without disgrace or shame.
 
Uphold me, O Lord. Lift me by Your Spirit,
and may I not think it enough to be preserved from falling,
but may I always go forward,
always abounding in the work You give me to do.
Strengthen me by Your Spirit for every purpose of my Christian life.
 
It is only in giving myself to You that I may keep myself.
All I give —
my name anew to Christ,
my body, soul, talents, character,
my success, spouse, offspring, friends, occupation,
my present, my future, my end.
Take them, they are thine, and I am thine,
now and forever.

Source/Forrás: An excerpt from “The Valley of Vision”, p. 132., source here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn.

Reklámok

Szabadíts meg, Uram, a csapdákból! (Snares and God’s Rescue – A Puritan Prayer)

— Puritán imádság (A Puritan Prayer)

Uram, Szabadítóm,
sok ezernyi csapda rejtőzik körülöttem és szívemben.
Védj meg engem, Istenem!
Mikor megragad a restség és lustaság,
adj nekem látást a mennyről, mely motiváljon!
Mikor a bűnösök csábítgatnak,
add, hogy útjaiktól elundorodjam.
Mikor érzéki kívánságok kísértenek,
emlékeztess engem Vőlegényem tisztaságára,
és azon nagyobb örömökre, amik még reám várnak.
Mikor a földi javakból még többre sóvárgok,
segíts, hogy Feléd és mások irányába lehessek gazdag.
Mikor a világ üres dolgai kelepcébe csalnak,
találj meg, nyúlj felém, szabadíts és emelj ki a csapdából, Uram!

Add, hogy emlékezzem lelki szabadulásom méltó voltára,
és hogy sohase merüljek bele úgy e földi időbe,
hogy hanyaggá váljak megjelenni Előtted,
vagy, hogy már ne leljem örömöm az ősi hit-történetekben,
vagy, hogy hasznos parancsolataid netán elmellőzzem!
Add, hogy ne csak éljek, hanem növekedjem is Feléd, Uram.

Kérlek, a helyes gondolkodásra formáld értelmemet,
hogy a kegyelem általi növekedést jól megérthessem,
és fejlődésemet sose testi erőfeszítések alapján mérjem.
Add, hogy az irántad való szeretetem megnövelésén igyekezzek,
hogy gyorsan bele tudjak törődni akaratodba,
hogy embertársaimmal messzemenően jóindulatú legyek,
hogy türelem és szívbeli bátorság jellemezzen,
s hogy mindig tetszésed elnyerésére törekedjek, akár nyilvánosan, akár magányomban.

Kérlek, hogy Krisztus jellemvonásait fesd az én szívembe,
hadd legyen minden tus- és ecsetvonás gyönyörűségedre,
mert a Te kezed alkotása vagyok,
Krisztusban újjáteremtettél,
leveled bensőmbe írtad Szent Lelked tollával,
szívem megművelt talaja készen áll már, Uram, mind a plántálásra, mind az aratásra.

ENGLISH:

Lord Rescuer,
ten thousand snares are mine without and within.
Protect me.
When sloth and laziness seize me,
give me motivating views of heaven.
When sinners entice me,
give me distaste of their ways.
When sexual pleasures tempt me,
remind me of the purity of my Bridegroom
and the greater pleasures that await me.
When I crave more worldly possessions,
help me to be rich toward You and toward others.
When the empty objects of the world ensnare me,
find me, reach me, untangle me, lift me.

May I remember the dignity of my spiritual release,
never be so engrossed with time
that I neglect to appear in the presence of my Lord
or fail to delight in the ancient stories
or to know your profitable commandments.
May I not only live, but grow towards You.

Form my mind to right thinking,
that I may understand growth by grace
and never measure my advances by the efforts of my natural being.
May I seek after an increase of love for You,
after a quick resignation to Your will,
after extensive benevolence to my fellow creatures,
after patience and courage of soul,
after a concern that I may please You whether in public or private.

Draw on my soul the features of Christ,
in every stroke and trace take delight,
for I am Your workmanship,
recreated in Christ,
Your letter written with the Spirit’s pen,
Your tilled soil ready for planting and harvest.

Source/Forrás: An excerpt from “The Valley of Vision”, p. 60. HT to: The Valley of Vision (FB page). Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

A kegyelem áradó hullámai… – Puritán imádság (Wave upon wave of grace – A Puritan Prayer)

Ó, Uram, minden kegyelemnek Istene,
kérlek, taníts, hogy még jobban felismerhessem, hogy a kegyelem megelőzi, végigkíséri és követi üdvösségemet; hogy a kegyelem tartja életben megváltott lelkemet; és hogy e láncnak egyetlen szeme sem szakadhat el sohasem!
A Golgota keresztjétől kezdve a kegyelem áradó hullámai azok, melyek…
  elérnek engem,
  foglalkoznak bűneimmel,
  tisztára mosnak engem,
  megújítják szívemet,
  megerősítik akaratomat,
  szeretetet ébresztenek bennem,
  tüzet gyújtanak szívemben,
  megerősítenek a belső emberemben,
  megszentelik minden gondolatomat, szavamat és tettemet,
  és megtanítanak a Te mérhetetlen szeretetedre.

Mily nagy kiváltságokat kaptam Jézus Krisztusban!

Nélküle csak egy távol álló lennék; egy idegen; egy számkivetett.
Őbenne Istenhez közel jöhetek, és királyi jogarát megérinthetem!

Nélküle még csak fel sem merném emelni bűnös tekintetem.
Őbenne az én Atyámat, Istenemet és Barátomat szemlélhetem!

Nélküle csak eltakarni tudnám ajkaimat, remegő szégyenemben.
Őbenne számat megnyithatom dicséretre és ima-kérésekre!

Nélküle csak harag és megemésztő tűz lobogna bennem.
Őbenne bensőmet szeretet tölti el, és nyugalmat lel szívem!

Nélküle csak a sír tátongna alattam, és az örök gyötrelem.
Őbenne a kárhozat kapuit az Ő szent vére torlaszolja el!

Nélküle csak a sötétség terjesztené felém minden szörnyűségét.
Őbenne határtalan horizonttal nyílik meg előttem a dicső öröklét!

Nélküle csak félelemmel és elcsüggedéssel lennék tele.
Őbenne minden vádlás örömmé és békességgé lett szelídítve!

Dicsérlek Téged, Uram, kegyelmedért, és a Te kimondhatatlanul csodálatos ajándékodért: az Úr Jézus Krisztusért!

„Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok!” 1Kor. 15:10

ENGLISH:

O God of grace,
Teach me to know that grace precedes, accompanies, and follows my salvation; that it sustains the redeemed soul, that not one link of its chain can ever break!
From Calvary’s cross, wave upon wave of grace . . .
  reaches me,
  deals with my sin,
  washes me clean,
  renews my heart,
  strengthens my will,
  draws out my affection,
  kindles a flame in my soul,
  rules throughout my inner man,
  consecrates my every thought, word, work,
  teaches me Your immeasurable love.

How great are my privileges in Christ Jesus!

Without Him I stand far off, a stranger, an outcast.
In Him I draw near and touch His kingly scepter!

Without Him I dare not lift up my guilty eyes.
In Him I gaze upon my Father-God and friend!

Without Him I hide my lips in trembling shame.
In Him I open my mouth in petition and praise!

Without Him all is wrath and consuming fire.
In Him is all love, and the repose of my soul!

Without Him is gaping hell below me, and eternal anguish.
In Him its gates are barred to me by His precious blood!

Without Him darkness spreads its horrors before me.
In Him an eternity of glory is my boundless horizon!

Without Him all within me is terror and dismay.
In Him every accusation is charmed into joy and peace!

Praise be to You for grace, and for the unspeakable gift of Jesus!

“By the grace of God I am what I am!” 1 Cor. 15:10

Source/Forrás: http://gracegems.org/06/01/01.html. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn