Menedék (Refuge – A Puritan Prayer)

Ó, Uram,
hatalmad végtelen, és bölcsességed tévedhetetlen,
kérlek, állj közém és minden viszály közé, hogy semmilyen gonosz ne tudjon igazán kárt okozni nekem,
és hogy a szívemet, vagy a kívülállók felé való tanúságtételemet, semmilyen bűn ne ronthassa meg.

Hadd lakozzam a Te árnyékodban,
ahol biztos, áthatolhatatlan védelmet találok
minden nyíltól,
a dögvésztől,
a rosszakarattól és bántó szándékoktól,
a rideg beszédek okozta sebektől,
a rossz társaság csapdáitól,
a fiatalság veszedelmeitől,
a felnőttkor kísértéseitől,
az időskor búslakodásaitól,
és a halálfélelemtől.

Legnagyobb ellenségem: a saját szívem. Kérlek, oltalmazz meg saját magamtól!
Add, hogy a Te utadat kövessem, és ne bármely, saját balgatag utat;
Ne engedd, hogy olyanon munkálkodjak, amit Te nem áldasz meg,
vagy, hogy olyan szórakozásokba merüljek, amik bűnre visznek,
vagy, hogy mások felé csak magamutogatásból szolgáljak.
Add, hogy megállhassak majd előtted röstelkedés, vagy szégyenkezés nélkül.

Támogass, ó, Uram! Emelj fel Szent Lelked által,
és add, hogy ne véljem elegendőnek pusztán csak azt, hogy megőrzöl az eleséstől,
hanem segíts, hogy folyamatosan tudjak előrehaladni,
és mindig bővelkedjek olyan munkákban, amiket Te adsz nekem.
Erősíts meg, Szent Lelked által, keresztény létem mindegyik céljára.

Csakis azáltal, hogy Neked adom teljes valómat – tarthatom meg önmagamat.
Mindenemet odaadom hát –
újfent átadom Krisztusnak a nevemet,
a testemet, lelkemet, tálentumaimat, jellememet,
a sikereimet, házastársamat, gyermekeimet, barátaimat, hivatásomat,
a jelenemet, jövőmet, és végemet.
Vedd, Uram, mindezeket, mert a Tieid, és én a Tiéd vagyok,
most és mindörökké! Ámen.

ENGLISH:
 
O Lord,
Whose power is infinite and wisdom is inerrant,
Stand between me and all strife, that no evil truly harm me,
no sin corrupt my inner heart or outer witness.
 
Let me dwell under Your shadow,
where is safe impenetrable protection from
the arrow
the pestilence
the malice of ill-will,
the hurt of unkind talk,
the snares of bad company,
that perils of youth,
the temptations of middle life,
the mournings of old age,
the fear of death.
 
My greatest foe is my own heart. Protect me from myself.
May I follow the way and not any foolish path of my own;
Permit me not to labor at work which You will not bless,
or entertainments that entice to sin,
or service to others meant only for show.
May I be able to stand before You without disgrace or shame.
 
Uphold me, O Lord. Lift me by Your Spirit,
and may I not think it enough to be preserved from falling,
but may I always go forward,
always abounding in the work You give me to do.
Strengthen me by Your Spirit for every purpose of my Christian life.
 
It is only in giving myself to You that I may keep myself.
All I give —
my name anew to Christ,
my body, soul, talents, character,
my success, spouse, offspring, friends, occupation,
my present, my future, my end.
Take them, they are thine, and I am thine,
now and forever.

Source/Forrás: An excerpt from “The Valley of Vision”, p. 132., source here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn.

Reklámok

Imádkozz! (Pray! – Selected Quotes)

„Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.” (1 Timóteus 2:8)

Imádkozhatsz bármely felmerülő szükségért – például hosszú életért, mint ahogyan Ezékiás tette; segítségért, mint ahogyan Dániel tette; kegyelemért, mint ahogyan Dávid tette; esőért, mint ahogyan Illés tette; egy fiúgyermekért, mint ahogyan Anna tette; kegyelemért, mint ahogyan Pál tette. Imádkozhatsz bárhol – a mélységben, mint ahogyan Jónás tette; a tengeren, vagy háztetőn, mint ahogyan Péter tette; az ágyadban, mint ahogyan Ezékiás tette; a hegyen, mint ahogyan Jézus tette; a pusztaságban, mint ahogyan Hágár tette; az utcán, mint ahogyan Jairus tette; egy barlangban, mint ahogyan Dávid tette; a kereszten, mint ahogyan a haldokló tolvaj is tette.

Imádkozhatsz bármilyen módon – röviden, mint ahogyan Péter és a vámszedő tette; hosszan, mint ahogyan Mózes a Szent Sátor felszentelésénél, vagy Salamon a templomszentelésnél tette. Imádkozhatsz csendben, csak a gondolataidban, mint ahogyan Nehémiás Dárius előtt tette; vagy hangosan, mint ahogyan a sziro-föníciai asszony tette; zokogva, mint ahogyan Mária Magdolna tette; jaj-szókkal vagy dalokkal, mint ahogyan Dávid is tette.

Imádkozhatsz bármely időben – reggel, mint ahogyan Dávid tette; délben, mint ahogyan Dániel tette; éjfélkor, mint ahogyan Szilás tette; gyermekkorban, mint ahogyan Sámuel tette; fiatalkorban, mint ahogyan Timóteus tette; felnőttkorban, mint ahogyan a százados tette; időskorban, mint ahogyan Simeon tette; betegségben, mint ahogyan Jób tette; avagy a halál szélén, mint ahogyan Jákób és a haldokló Krisztus is tette. – Robert G. Lee

**********

Ó, mily csodákat tud eredményezni az imádság!

‘Ábrahám szolgája imádkozik… Rebeka megjelenik. Jákób tusakodik az isteni Személlyel, imádkozik és erősnek bizonyul… Ézsau hozzáállása csodálatos módon megváltozik, és elfelejti azon bosszúálló szándékát, melyet pedig húsz éven keresztül táplált szívében. Mózes Istenhez kiált… a tenger kettéválik. Mózes imádkozik… Amáleket legyőzik. Józsué imádkozik… Ákánt felfedezik. Anna imádkozik… Sámuel megszületik. Dávid imádkozik… Akhitófel felakasztja magát. Asa imádkozik… győzelmet szereznek. Jósafát Istenhez kiált… Isten elfordítja az ellenségeit. Dániel imádkozik… az álom kijelentetik neki. Dániel imádkozik… az oroszlánok szája be lesz zárva. Dániel imádkozik… a hetven hétről szóló prófécia megjelentetik számára. Ezsdrás imádkozik az Ahava-folyó mellett… Isten megválaszolja imáját. Nehémiás elkezd imádkozni…  a király szíve perceken belül megenyhül irányába. Illés imádkozik… három évnyi szárazság következik. Illés imádkozik… az eső rohamléptekkel megérkezik. Elizeus imádkozik… a Jordán folyó kettéválik. A Gyülekezet buzgón imádkozik… Pétert egy angyal kiszabadítja.’

Az ima fegyvere győzedelmeskedik a gonosz erői felett! Az imádság erőt hoz. Az imádság tüzet hoz. Az imádság esőt hoz. Az imádság életet hoz. Az ima közel hozza Istent! Nincs oly’ erő, ami a diadalmas imádság erejéhez fogható lenne! Merjél hát konkrét kérésekkel Istenhez fordulni; merd megragadni az isteni ígéreteket, és várd hittel, míg a válasz megérkezik. A győzelem a Golgotán keresztül érkezett! (Ismeretlen szerző)

ENGLISH:

“I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting.” (1 Timothy 2:8)

You can pray for any need—for lengthened life, as Hezekiah did; for help, as Daniel did; for mercy, as David did; for rain, as Elijah did; for a son, as Hannah did; for grace, as Paul did. You can pray, too, anywhere—in the deep, like Jonah; on the sea or housetop, like Peter; on your bed, like Hezekiah; in the mountain, like Jesus; in the wilderness, like Hagar; in the street, like Jairus; in a cave, like David; on the cross, like the dying thief.

You can pray, too, anyhow—short, as Peter and the Publican did; long, like Moses at the consecration of the Tabernacle, or Solomon at the dedication of the temple. You can pray in your secret thoughts, as Nehemiah did before Darius; or aloud, as did the Syro-Phoenician woman; in tears, as Magdalene did; in groans or songs, as David did.

You can pray any time—in the morning, as David did; at noon, as Daniel did; at midnight, as Silas did; in childhood, as Samuel did; in youth, as Timothy did; in manhood, as the centurion did; in age, as Simeon did; in sickness, as Job did; or in death, as did Jacob and the dying Christ. – Robert G. Lee

**********

Oh, the wonders of prayer!

‘Abraham’s servant prays… Rebekah appears. Jacob wrestles and prays and prevails with Christ… Esau’s mind is wonderfully turned from the revengeful purpose he has harbored for twenty years. Moses cries to God… the sea divides. Moses prays… Amalek is discomfited. Joshua prays… Achan is discovered. Hannah prays… Samuel is born. David prays… Ahithophel hangs himself. Asa prays… a victory is gained. Jehoshaphat cries to God… God turns away his foes. Isaiah prays… the dream is revealed. Daniel prays… the lions are muzzled. Daniel prays… the seventy weeks are revealed. Ezra prays at Ahava…God answers. Nehemiah starts a prayer… the King’s heart is softened in a minute. Elijah prays… a drought of three years succeeds. Elijah prays… rain descends apace. Elisha prays… Jordan is divided. The church prays ardently… Peter is delivered by an angel.’

The weapon of prayer against the forces of evil prevails. It brings power. It brings fire. It brings rain. It brings life. It brings God! There is no power like that of prevailing prayer. Dare to be definite with God; dare to lay hold of the promises and to wait in faith until the answer comes. Victory is through Calvary! – Author Unknown.

Source/Forrás: Excerpts from Mrs. Charles E. Cowman’s “Traveling Towards Sunrise”, 1954, and “Streams in the Desert”, Volume Two, 1966. Illustration designed by/Az illusztrációt szerkesztette: Emily. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn.

 

Szabadíts meg, Uram, a csapdákból! (Snares and God’s Rescue – A Puritan Prayer)

— Puritán imádság (A Puritan Prayer)

Uram, Szabadítóm,
sok ezernyi csapda rejtőzik körülöttem és szívemben.
Védj meg engem, Istenem!
Mikor megragad a restség és lustaság,
adj nekem látást a mennyről, mely motiváljon!
Mikor a bűnösök csábítgatnak,
add, hogy útjaiktól elundorodjam.
Mikor érzéki kívánságok kísértenek,
emlékeztess engem Vőlegényem tisztaságára,
és azon nagyobb örömökre, amik még reám várnak.
Mikor a földi javakból még többre sóvárgok,
segíts, hogy Feléd és mások irányába lehessek gazdag.
Mikor a világ üres dolgai kelepcébe csalnak,
találj meg, nyúlj felém, szabadíts és emelj ki a csapdából, Uram!

Add, hogy emlékezzem lelki szabadulásom méltó voltára,
és hogy sohase merüljek bele úgy e földi időbe,
hogy hanyaggá váljak megjelenni Előtted,
vagy, hogy már ne leljem örömöm az ősi hit-történetekben,
vagy, hogy hasznos parancsolataid netán elmellőzzem!
Add, hogy ne csak éljek, hanem növekedjem is Feléd, Uram.

Kérlek, a helyes gondolkodásra formáld értelmemet,
hogy a kegyelem általi növekedést jól megérthessem,
és fejlődésemet sose testi erőfeszítések alapján mérjem.
Add, hogy az irántad való szeretetem megnövelésén igyekezzek,
hogy gyorsan bele tudjak törődni akaratodba,
hogy embertársaimmal messzemenően jóindulatú legyek,
hogy türelem és szívbeli bátorság jellemezzen,
s hogy mindig tetszésed elnyerésére törekedjek, akár nyilvánosan, akár magányomban.

Kérlek, hogy Krisztus jellemvonásait fesd az én szívembe,
hadd legyen minden tus- és ecsetvonás gyönyörűségedre,
mert a Te kezed alkotása vagyok,
Krisztusban újjáteremtettél,
leveled bensőmbe írtad Szent Lelked tollával,
szívem megművelt talaja készen áll már, Uram, mind a plántálásra, mind az aratásra.

ENGLISH:

Lord Rescuer,
ten thousand snares are mine without and within.
Protect me.
When sloth and laziness seize me,
give me motivating views of heaven.
When sinners entice me,
give me distaste of their ways.
When sexual pleasures tempt me,
remind me of the purity of my Bridegroom
and the greater pleasures that await me.
When I crave more worldly possessions,
help me to be rich toward You and toward others.
When the empty objects of the world ensnare me,
find me, reach me, untangle me, lift me.

May I remember the dignity of my spiritual release,
never be so engrossed with time
that I neglect to appear in the presence of my Lord
or fail to delight in the ancient stories
or to know your profitable commandments.
May I not only live, but grow towards You.

Form my mind to right thinking,
that I may understand growth by grace
and never measure my advances by the efforts of my natural being.
May I seek after an increase of love for You,
after a quick resignation to Your will,
after extensive benevolence to my fellow creatures,
after patience and courage of soul,
after a concern that I may please You whether in public or private.

Draw on my soul the features of Christ,
in every stroke and trace take delight,
for I am Your workmanship,
recreated in Christ,
Your letter written with the Spirit’s pen,
Your tilled soil ready for planting and harvest.

Source/Forrás: An excerpt from “The Valley of Vision”, p. 60. HT to: The Valley of Vision (FB page). Translated by/Fordította: wordwatcherdawn