Egy nagy szenvedély! (One Passion! by Martyn Lloyd-Jones)

Az, ha úgy gondoljuk, hogy a kereszténységünk pusztán csak egy kötelesség; ha nagyon elégedettek vagyunk saját magunkkal amiatt, hogy nem tettünk meg bizonyos dolgokat, vagy éppenséggel amiatt, hogy megtettünk más egyéb dolgokat – nos, az majdhogynem teljesen ellentmond a kereszténységnek! Ha arra, hogy ismered Őt és Őhozzá tartozol, nem mozdul meg az egész bensőd, és nem árad szét benned a legnagyobb öröm; ha ez nem a legcsodálatosabb dolog a számodra itt a földön és fenn a mennyben, akkor jobban teszed, ha jó alaposan megvizsgálod a szívedet újra! Már gyakran idéztem Zinzendorf gróf[1] mondatát: “Egy nagy szenvedélyem van: Krisztus maga, Ő egyedül!” 

ENGLISH: 

The idea that our Christianity is a duty, this being rather pleased with ourselves when we have not done some things and when we have done others, is almost a contradiction of Christianity. If you are not moved and thrilled, if knowing him and belonging to him is not to you the most wonderful thing on earth and the most wonderful thing in heaven, you had better examine yourself again. I have often quoted that statement of Count Zinzendorf: “I have one passion! It is he and he alone!” 

Forrás/Source: An extract from “Captivated by Him”, http://www.facebook.com/pages/Martyn-Lloyd-Jones-Recordings-Trust/101277279928410, source of illustration: http://xemanhdep.com/gallery/nature-heart/nature-heart18.jpg Ford.: wordwatcherdawn


[1] Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf, Zinzendorf és Pottendorf birodalmi grófja (1700–1760), német vallási és szociális reformer, a Moráviai Egyház püspöke. – a ford. Forrás: Wikipédia.

Reklámok

Mi is tehát a te életed? (What is Your Life? by Martyn Lloyd-Jones)

A keresztény ember mindent az örökkévalóság, nem pedig az idő fényében szemlél. Azonban ha a dolgokat makacsul mindig csak az idő szemszögéből nézzük és ítéljük meg, lehangoltak, szomorúak és legyőzöttek leszünk. Mi is tehát az idő? Valójában nem más, “csak egy pillanat”. Ha az időről pusztán emberi szinten, hétköznapi, földi módon gondolkodunk, akkor azt mondjuk: “Hetven év! Ó, milyen hosszúnak is tűnik!” Igen, de most vedd ezt a hetven évet, és helyezd az örökkévalóság kontextusába. Mi az örökkévalóság? Nos, egyszerűen nincsen vége! El tudsz képzelni egymillió évet? Természetesen nem. Próbálj meg elképzelni egymilliárd évet. Persze, hogy ezt sem tudod! Majd pedig gondolj arra, hogy valami csak tart és tart és tart – örökkön örökké! Mi is tehát hetven év, ehhez viszonyítva? Csak egy pillanat, egy villanás! “Mert micsoda a ti életetek?” – kérdezi Jakab. “Csak pára az!” (Jak. 4:14) Egy kis szellő, amely jött, és már tova is tűnt. Ezért van az, hogy Pál apostol azt tudja mondani, hogy a mi “könnyű szenvedésünk” csak “egy pillanatig” tart – merthogy már ez az új, keresztény idő-szemlélet él benne. És mihelyst ez benned is megvan, minden olyan dolog felett, amely ellened támad, máris több mint győztes vagy! 

Igazságok Isten Igéjéből:

“Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal  napról-napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök  dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor. 4:16-18)

“Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít; Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is  érettünk: kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? A mint megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.”  (Róm. 8:31-39)

ENGLISH:

The Christian views everything in the light of eternity, not in the light of time. It is because we persist in judging everything from the standpoint of time that we get depressed and defeated. What is time, then? Well, time is really “but… a moment.” You think of it in the human, ordinary, earthly manner. And you say, “Seventy years! How long it seems!” Yes, but now take that seventy years and put it into the context of eternity. What is eternity? Well, there is no end to it. Can you think of a million years? Of course not. But then think of a billion years. Of course you cannot. But think of that going on and on and on forever and ever. What is seventy years in that context? It is a moment, a flash. “What is your life?” says James. “It is a vapour” (James 4:14). Like a breath of air, it has come, and it has gone. So the apostle Paul is able to say that our “light affliction” is “but for a moment” because he has this whole new Christian view of time, and as soon as you have this, you are already more than conqueror over everything that is set against you.
(Martyn Lloyd-Jones, “In Trials and Tribulations”)

Truths from God’s Word: 

“Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.” (2Cor. 4:16-18)

“What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God’s elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written: “FOR YOUR SAKE WE ARE KILLED ALL DAY LONG; WE ARE ACCOUNTED AS SHEEP FOR THE SLAUGHTER.” Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities nor powers, nor things present nor things to come, nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.” (Romans 8:31-39)

Kapcsolódó írások/Related articles: 

https://igerenezek.wordpress.com/2012/07/25/eljunk-az-orokkevalosagnak-let-us-live-for-eternity-by-j-c-ryle/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/03/17/az-orokkevalosag-fenyeben-szemleld-a-dolgokat-having-perspective-in-light-of-eternity-by-j-c-ryle/

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/09/12/the-joyous-christian/

Forrás/Source: http://www.facebook.com/pages/Martyn-Lloyd-Jones-Recordings-Trust/101277279928410 Ford.: wordwatcherdawn

Okulj Róma példájából! (A Lesson from Rome by Martin Lloyd-Jones)

Martin Lloyd-Jones (1899-1981)  szavaival:

“Ha a Nyugat lesüllyed és legyőzetik, annak egyetlen oka lesz csak: a belső romlás… Ha az életünket továbbra is csak szórakozásokkal töltjük; és egyre kevesebbet dolgozunk, miközben egyre több pénzt követelünk; és egyre több testi örömet és úgynevezett ‘boldogságot’ akarunk magunknak; és egyre jobban belemerülünk a testi élvezetekbe, és közben nem vagyunk hajlandók elfogadni a felelősségeinket – akkor mindezeknek csak egy, elkerülhetetlen következménye lehet: a teljes és szégyenteljes elbukás. Mert ugyan miért is tudták annak idején a gótok, a vandálok és más barbár népek legyőzni az ősi Római Birodalmat? Vajon azért-e, mert katonai erejüket tekintve erősebbek voltak a rómaiaknál? Természetesen nem! A történészek jól tudják, hogy csak egy válasz van erre: Róma bukása azért következett be, mert a római világot teljesen meghódította az ‘önkényeztetés’, a testi vágyakban való tobzódás szelleme — a játékok, az élvezetek és a fürdők. A Római Birodalom szívébe mélyen beívódó erkölcsi romlás volt az, amely Róma ‘hanyatlását és bukását’ okozta. Nem egy külső és nagyobb hatalom, hanem a belső ‘rothadás’ volt Róma pusztulásának oka! És korunkban igencsak vészjósló tény az, hogy mi is egy hasonló jellegű hanyatlást látunk ezen és más nyugati országokban. Ugyanis az ellustulás, a féktelenség, ez az egész szemléletmód és korszellem mind-mind a hanyatlási időszak jellemzői. Az élmény- és sportmánia, az ivás- és kábítószer-mánia már teljesen elhatalmasodott a tömegeken!”

Igazságok Isten Igéjéből:

“Íme, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodtak s cselekedtek utálatosságot előttem, és elveszítettem őket, mikor ezt megláttam.” (Ezék. 16:49-50)

“Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéketlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” (2Tim. 3:1-5)

“Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1Ján. 2:15-17)

“…többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat.” (1Pét. 4:2-5)

ENGLISH:

Quoting Martin Lloyd-Jones (1899-1981):

“If the West goes down and is defeated, it will be for one reason only: internal rot. . . . If we continue to spend our lives in jollification, doing less and less work, demanding more and more money, more and more pleasure and so-called happiness, more and more indulgence of the lusts of the flesh, with a refusal to accept our responsibilities, there is but one inevitable result—complete and abject failure. Why did the Goths and Vandals and other barbarians conquer the ancient Roman Empire? Was it by superior military power? Of course not! Historians know that there is only one answer: the fall of Rome came because of the spirit of indulgence that had invaded the Roman world—the games, the pleasures, the baths. The moral rot that had entered into the heart of the Roman Empire was the cause of Rome’s ‘decline and fall.’ It was not superior power from the outside, but internal rot that was Rome’s ruination. And the really alarming fact today is that we are witnessing a similar declension in this and most other Western countries. This slackness, this indiscipline, the whole outlook and spirit is characteristic of a period of decadence. The pleasure mania, the sports mania, the drink and drug mania have gripped the masses.”

Truths from Scripture:

“Look, this was the iniquity of your sister Sodom: She and her daughter had pride, fullness of food, and abundance of idleness; neither did she strengthen the hand of the poor and needy. And they were haughty and committed abomination before Me; therefore I took them away as I saw fit.” (Ezek. 16:49-50)

“But know this, that in the last days perilous times will come: For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away!” (2Tim. 3:1-5)

“Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.” (1John 2:15-17)

“…that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles—when we walked in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to these, they think it strange that you do not run withthem in the same flood of dissipation, speaking evil of you. They will give an account to Him who is ready to judge the living and the dead.” (1Pet. 4:2-5)

Forrás/Source: http://jesaja662.wordpress.com/2012/07/28/learning-from-the-fall-of-rome/ and

http://defendingcontending.com/2012/07/23/the-fall-of-the-united-states-of-rome-repost/ Ford.: wordwatcherdawn