Az üres sír! (The Empty Tomb – Selected Quotes)

„Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.” (Mát. 28:5)

Az angyalok, akiket Isten a Megváltó sírjánál való szolgálatra küldött, bizonyára nagyon örömteli küldetésnek tartották, hogy a sír elől a követ elgördítsék; hogy az üres sírnál őrt álljanak; és hogy elmondják a jó hírt a nehéz szívvel oda érkező tanítványoknak. Felettébb örömteli üzenetet bízott Isten rájuk: Jézus, akit barátai halottnak gondoltak – újra élt, méghozzá mindörökké! A sírban feküdt – de már nincs ott többé!

Az üres sírnak számos dicső mondanivalója van. Először is az, hogy Jézus ténylegesen meghalt. Ide temették – igen, pontosan erre a helyre. Itt pihent a feje, és amott a lábai. Itt vannak a temetési gyolcsok – a finom vászon-darabok, melyeket szelíd kezek az Úr teste köré tekertek. Itt a keszkenő, mely az arcát fedte. Igen, pontosan itt feküdt az Úr. Nézd meg e helyet, és jól jegyezd meg – és sohase felejtsd el, hogy Ő tényleg halott volt. Ez rendkívüli fontossággal bír – ezen múlik ugyanis az Isten által való elfogadottságod.

De nézz csak ide újra! A sír most már üres. Itt volt az Úr – de most már nincs itt, mert feltámadott. A sír üres! Itt találhatók a temetési gyolcsok – de nincsen holttest. Az Úr eltűnt!

Az üres sír tehát a feltámadásról beszél. A halál nem tudta fogva tartani a Messiást. Jézus elszaggatta a halál köteleit, és legyőzte a sír erejét. Ez kulcsfontosságú, mert egy halott Krisztus nem tudott volna bűneikben halott bűnösöket megmenteni. Ha nem támadt volna fel, akkor ugyan hogyan tudna minket Isten előtt képviselni? Hogyan tudna segíteni gyengeségeinkben; támaszt adni megpróbáltatásainkban; Vigasztalónk és Barátunk lenni – ha földi porai még mindig a sírban nyugodnának? Az Úr Jézus tehát él, hogy közbenjárjon érettünk, segítsen nekünk, és megmentsen minket.

S van még egy igazság, melyet az üres sír tanít nekünk: az, hogy mindazok, akik Jézusban alszanak el – szintén fel fognak támadni. A Szentírás egyik drága igéje ezt mondja: „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt” (1Thessz. 4:14). Tanuljunk hát meg átnézni a síron – az életbe, mely a síron túl vár ránk! – J.R. Miller

**********
Az üres sír (J.H. Jowett)

Lukács 24:1-12

Jézus üres sírja a halál legyőzését jelenti. A Fogoly hatalmasabbnak bizonyult, mint a fogva-tartó. Az Úr úgy jött elő a börtönből, mint a börtön Ura, és lépéseire a halál hátratántorodott. A feltámadott Megváltó a halált letaszította trónjáról; most már a Legfőbb Úr és Király lábának zsámolyánál kell elfoglalnia helyét, hogy parancsait teljesítse. És Jézus üres sírja a bűn legyőzést is jelenti. A bűn megtette a tőle telhető legrosszabbat, és kudarcot vallott. A pokol összes ereje összesereglett az Úr ellen, de Ő mindezek felett diadalmaskodott, feltámadt és megdicsőült. …Nem is olyan régen egy kis forrást fedeztem fel. Megpróbáltam elfojtani. Homokot és kavicsokat hordtam rá; még kövekkel is beborítottam. De mindezeken keresztül a forrás vize mégis előbukkant, hangtalanul és ellenállhatatlanul – ilyen a dicsőséges feltámadás!

És így tehát az üres sír a földi időben lezajló élet és a mi Istenünk dicsőséges jelenlétében való élet közti átjárás szimbólumává is válik. A halál most már csak olyan, mint az a rövid alagút, amely az otthonomhoz közel található: keresztülnézhetek rajta, és láthatom a túloldalt! A feltámadott Úrban a halál átlátszó lesz. „Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” – J.H. Jowett

**********

Krisztus feltámadása a legörömtelibb esemény, amely valaha is történt; mert ezáltal Krisztus megnyugodott a megváltás megszerzésének nagy és nehéz munkájától, és elnyerte Isten bizonyságtételét, hogy az engesztelés tényleg megvalósult. Krisztus halála a legnagyszerűbb és legcsodálatosabb esemény volt, mely valaha is történt; de sok szomorúsággal teljes rész is található benne. Ám Krisztus feltámadása által ez a szomorúság átfordult örömbe. A Gyülekezet Feje, e nagy fontosságú esemény során megszerezte az örök élet tulajdonjogát; és az egész Gyülekezet, hogy úgy mondjam, újonnan született, élő reménységre, lásd 1Pét. 1:3. A sírás egész éjszakán át tartott, de reggelre öröm érkezett! – Jonathan Edwards

ENGLISH:

“The angel said to the women: Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified.” Matthew 28:5

It must have been a glad errand to the angels who were sent to minister at the grave of the Redeemer, to roll the stone away, to keep watch at the empty sepulcher, and to tell the good tidings to the disciples who came with such heavy hearts. Their message was one of great joy. Jesus, whom His friends thought was dead — was alive again for evermore. He had been in the grave — but He was not there now.

The empty tomb has many glorious voices. It tells us first, that Jesus actually died. He was buried here — just in this place. His head lay there — His feet here. Here are the grave-clothes — the pieces of fine linen which gentle hands wound around Him. Here is the napkin which covered His face. He lay just here. Look at the place and mark it well — and never forget that He actually was dead. This is important, for upon His death — your acceptance with God depends.

But look again. The grave is now empty. He was here — but He is not here now, for “he is risen.” The grave is empty. Here are the grave-clothes — but there is no body. He is gone!

The empty tomb tells, then, of resurrection. Death could not hold the Messiah. He burst its bands and conquered the grave’s power. This is important, for a dead Christ could not have saved dead sinners. Had He never risen, how could He have stood for us before God? How could He be our help in weakness, our support in trial, our Comforter, our Friend — if His dust lay yet in the grave? Therefore He is alive to intercede for us, to help us, to save us.

Still another truth which the empty tomb teaches us, is that all who sleep in Jesus — shall rise too. One precious word of Scripture says: “For if we believe that Jesus died and rose again, even so those also who sleep in Jesus — will God bring with Him.” So let us learn to see through the grave — to the life beyond! – J.R. Miller

**********

The Empty Tomb (J.H. Jowett) 

LUKE xxiv. 1-12.

THAT empty tomb means the conquest of death. The Captive proved mightier than the captor. He emerged from the prison as the Lord of the prison, and death reeled at His going. In the risen Saviour death is dethroned; he takes his place at the footstool to do the bidding of his sovereign Lord and King. And that empty tomb means the conquest of sin. Sin had done its worst, and had failed. All the forces of hell had been rallied against the Lord, and above them all He rose triumphant and glorified. A little while ago I discovered a spring. I tried to choke it. I heaped sand and gravel upon it; I piled stones above it! And through them all it emerged, noiselessly and irresistibly, a radiant resurrection!

And so the empty tomb becomes the symbol of a thoroughfare between life in time and life in the unshadowed Presence of our God. Death is now like a short tunnel which is near my home; I can look through it and see the other side! In the risen Lord death becomes transparent. “O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?” – J.H. Jowett

**********

The resurrection of Christ is the most joyful event that ever came to pass; because hereby Christ rested from the great and difficult work of purchasing redemption, and received God’s testimony, that it was finished. The death of Christ was the greatest and most wonderful event that ever came to pass; but that has a great deal in it that is sorrowful. But by the resurrection of Christ, that sorrow is turned into joy. The Head of the church, in that great event, enters on the possession of eternal life; and the whole church is, as it were, begotten again to a lively hope, 1 Pet. 1:3. Weeping had continued for a night, but now joy cometh in the morning. – Jonathan Edwards

Source/Forrás: http://gracegems.org/Miller/daily_bible_readings.htm; and and an excerpt from J.H. Jowett’s “My Daily Meditation”, 1914; and https://karebearlv.wordpress.com/2015/04/01/the-resurrection-of-christ-jonathan-edwards/. Source of illustration: here.  Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok

Krisztus olyan, mint egy folyó (Christ Is Like A River by Jonathan Edwards)

– Samuel at Gilgal

Jonathan Edwards-ot idézve:

“Krisztus egy bizonyos szempontból olyan, mint egy folyó. A folyó ugyanis folyamatosan áramlik, és a forrásából állandóan friss víz buzog fel, hogy az emberek tudjanak belőle meríteni, ezáltal élni, és hogy egész életükben el legyenek látva vízzel. Ilyen szempontból Krisztus is olyan, mint egy örök, folyamatosan vizet felbuzogtató forrás – állandóan ellátja az Övéit – és ez a forrás nem apad el. Azoknak, akik Krisztusból élnek, friss forrásvíz-ellátása van, egészen az örökkévalóságig: olyan bőséges, egyre növekvő áldásban élnek, amely új, mindig új, és soha nem ér véget.”

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/03/22/christ-is-like-a-river/ Ford.:wordwatcherdawn

Dolgozz keményen azon, hogy az Igét megértsd! (Labor To Understand by Jonathan Edwards)

– Samuel at Gilgal

Jonathan Edwards-ot idézve:

“Nálatok mindnyájatoknál az isteni tudásnak egy óriási kincse, tárháza van: az, hogy a kezetekben ott van a Biblia – ezért ne elégedjetek meg azzal, hogy ebből a kincsből csak egy keveset birtokoltok. Isten sok mindent mondott nektek a Szentírásban – fáradozzatok azon, hogy abból, amit Ő mond, annyit megértsetek, amennyit csak tudtok. Isten titeket mind értelmes teremtményeknek alkotott – ezért ne hagyjátok, hogy az értelemnek, vagy a megértésnek e nemes képessége elhanyagolódjon bennetek! Ne elégedjetek meg azzal, hogy csak annyi tudásotok van, amelyet az utatokban odavetnek nektek, vagy, hogy csak annyi értelmet szívtok magatokba az isteni igazság gyakori belétek vésésekor – az Ige prédikálása által –, amelyet kötelességtudatból elkerülhetetlenül hallotok, vagy amely egy véletlen beszélgetés során üti meg a fületeket.  Ellenkezőleg: nagyon is munkálkodjatok azon, hogy az Igét minden erőtökkel kutassátok, méghozzá ugyanazzal a szorgalommal és erőfeszítéssel, amellyel az emberek az ezüst- és aranybányákban szoktak bányászni!”

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/03/18/j-edwards-labor-to-understand/ Ford.: wordwatcherdawn