Olvasd a Bibliád! 2. rész (Read Your Bible – Selected Quotes, part 2)

Az Isten Igéjével való foglalkozás helyes módja nem csupán az, hogy elmélkedünk rajta, vagy megtanuljuk, mint a diákok – hanem hogy ez alapján élünk. – C.H. Spurgeon  (1834–1892)

**********

Egyetlen dolgot akarok tudni: a mennybe vezető utat; és azt, hogyan lehet biztonságban megérkezni ama boldog partra. Maga Isten ereszkedett le kegyelmesen, hogy megismertesse velünk ezt az utat; ezért jött le a mennyből. És mindezt leírta nekünk egy könyvben. Add hát nekem e könyvet! Bármi áron, de add nekem Isten Könyvét! – John Wesley (1703–1791) 

**********

Hadd buzdítsalak titeket arra, hogy értékeljétek nagyra az írott Igét (Jób 23:12). Dávid az Igét többre tartotta, mint az aranyat. Mit meg nem adtak volna a mártírok a Biblia egy-egy lapjáért! Az Ige az a mező, ahol Krisztus, az értékes gyöngy el van rejtve. E szent bányát kutatjuk mi, de nem az aranyrudakért, hanem a dicsőség túláradó mértékért. …Ó, tehát értékeljétek igen nagyra a Szentírást! – Thomas Watson (c. 1620–1686)

**********

Szükséges-e feltennem a kérdést, hogy vajon kell-e olvasnotok a Bibliátokat, vagy sem? Attól tartok, hogy e mostani korunk inkább egy magazin-olvasó, újságolvasó és folyóirat-olvasó kor – de nem annyira Biblia-olvasó kor, mint amilyennek pedig lennie kellene. A régi puritán időkben az embereknek igen szűkösek voltak a készleteik az egyéb olvasnivalókat illetően, de mégis elegendő könyvtárat találtak egyetlen könyvben: a Bibliában. És ó, mily buzgón olvasták azt! – C.H. Spurgeon

**********

Az angol lord, Francis Bacon beszélt egyszer egy bizonyos püspökről, aki rendszeresen naponta kétszer fürdött, és mikor megkérdezték, miért fürdik ilyen gyakran, ezt válaszolta: „Azért, mert nincs lehetőségem szépen, kényelmesen naponta háromszor megfürdeni.” Ha a Szentírást szerető embereket megkérdeznék, miért olvassák olyan gyakran, őszintén válaszolnának: „Azért, mert sajnos nincs több időnk még gyakrabban olvasni azt.” Az Igére való étvágy egyre csak növekszik azokban, akik abból táplálkoznak. Mi is elmondjuk hát Kempis Tamással együtt: „Szeretnék mindig egy kis félreeső zugban lenni, egy könyvvel a kezemben.” – C.H. Spurgeon

**********

Élj Isten Igéjéből! (C.H. Spurgeon)

Mily tanulságos számunkra Istennek e nagy igazsága, hogy a Megtestesült Ige az Ihletett Igéből élt! Étel volt ez az Ő számára, mint ahogyan a mi számunkra is, és testvéreim, ha Krisztus ily módon az Isten Igéjéből élt, akkor nem kellene-e nekünk is így tennünk? Pedig az Úr Jézusnak bizonyos tekintetben nem volt annyira szüksége e Könyvre, mint amennyire nekünk. Az Isten Lelke ugyanis mérték nélkül nyugodott meg rajta – ám Ő mégis szerette a Szentírást; olvasta, tanulmányozta, és folyamatosan használta is a kifejezéseit. Ó, adná Isten, hogy én is, és ti is, eljussunk az Isten Igéjének kellős közepébe, és teljesen telítődjünk az Igével!

Mint ahogyan láttam, amint a selyemhernyó mélyen beleeszi magát a levélbe, és elfogyasztja azt – így kellene nekünk is tennünk az Úr Igéjével: nemcsak átaraszolnunk kellene a felületén, hanem egyenesen bele kellene ennünk magunkat a közepébe, míg csak teljesen meg nem telik vele a bensőnk! Nem sok hasznodra lesz, ha pusztán csak végigfuttatod tekinteted az igéken; vagy ha csak a költői kifejezéseket, esetleg a történelmi tényeket ragadod meg. Az igeolvasás akkor lesz igazán áldásodra, ha annyira „beleeszed” magad a Biblia velejébe, míg végül már biblikus nyelven beszélsz, és a stílusod is a szentírásbeli modell szerint formálódik – és, ami még sokkal jobb: a lelked az Úr szavainak édes zamatával lesz megízesítve!

Hadd idézzem John Bunyan-t annak példájaként, mire is gondolok. Olvass tőle bármit, és meglátod: majdnem olyan, mintha magát a Bibliát olvasnád. Addig olvasta, mígnem szíve-lelke teljesen átitatódott a Szentírással, és jóllehet az írásai gyönyörű költői képekkel vannak átszőve, nem tudja anélkül átadni nekünk az ő „Zarándok útját” – a prózai költemények legszebbikét –, hogy ne éreztetné velünk folyamatosan: „Nahát, ez az ember egy élő Biblia!” Szúrd meg bárhol – még a vére is biblikus – a Biblia tömény kivonata folyik belőle! Nem tud anélkül beszélni, hogy közben ne idézne egy-egy igeverset, mivelhogy a lelke telis-tele van Isten Igéjével. Szeretett testvéreim, hadd ajánljam hát az ő példáját számotokra, de még inkább, magának a mi Úr Jézusunknak a példáját! – C.H. Spurgeon

**********

Jézus Ószövetség-ismerete

Akkoriban Isten írott Igéjét az Ószövetség könyvei alkották. És Jézus az Igét nagyon szerette! Tizenkét éves korára már olyan jól ismerte, hogy az még a jeruzsálemi templom nagy teológusait is ámulatba ejtette. Jézus az Ige alapján élt. Az Igét használta arra is, hogy ellene álljon a kísértőnek (Mát. 4:4, 7, 10). A keresztre ment, csak hogy az Írásokat be tudja teljesíteni (Mát. 26:54). A haldoklásakor a fájdalom-kiáltása szavait is ebből idézte (Mát. 27:46). Az ószövetségi írásokhoz aztán később egy másik, új írás-csoportot is fűztek, melyek magának Jézusnak az élete köré összpontosulnak. Ha tehát Jézus számára ilyen értékesek voltak az Írások, melyek az akkori Bibliát alkották – akkor ezerszer becsesebb kell, hogy legyen számunkra az Ige, amellyel mi most rendelkezünk! – Henry H. Halley (1874–1965) 

ENGLISH:

The way to deal with God’s Word is not merely to contemplate it, or to study it, as a student does; but to live on it. – C.H. Spurgeon

**********

I want to know one thing, the way to heaven; how to land safe on that happy shore. God Himself has condescended to teach the way; for this end He came from heaven. He hath written it down in a book. Give me that book! At any price give me the Book of God! – John Wesley

**********

Be exhorted to prize the written Word (Job 23:12). David valued the Word more than gold. What would the martyrs have given for a leaf of the Bible! The Word is the field where Christ the pearl of price is hid. In this sacred mine we dig, not for a wedge of gold, but for a weight of glory. …Oh, then, highly prize the Scriptures. – Thomas Watson

**********

Need I suggest the question as to whether you do read your Bibles or not? I am afraid that this is a magazine-reading age, a newspaper-reading age, a periodical-reading age, but not so much a Bible-reading age as it ought to be. In the old Puritanic times men used to have a scant supply of other literature, but they found a library enough in the one book, the Bible. And how they did read the Bible! – C.H. Spurgeon

**********

Lord Bacon tells of a certain bishop who used to bathe regularly twice every day, and on being asked why he bathed thus often, replied, “Because I cannot conveniently do it three times.” If those who love the Scriptures were asked why they read the Bible so often, they might honestly reply, “because we cannot find time to read it oftener.” The appetite for the Word grows on that which it feeds on. We would say with Thomas à Kempis, “I would always be in a nook with a book. – C.H. Spurgeon

**********

Live Upon the Word of God! by C.H. Spurgeon

How instructive to us is this great Truth of God that the Incarnate Word lived on the Inspired Word! It was food to Him, as it is to us and, Brothers and Sisters, if Christ thus lived upon the Word of God, should not you and I do the same? He, in some respects, did not need this Book as much as we do. The Spirit of God rested upon Him without measure, yet He loved the Scripture and He went to it, studied it and used its expressions continually. Oh, that you and I might get into the very heart of the Word of God and get that Word into ourselves!

As I have seen the silkworm eat into the leaf and consume it, so ought we to do with the Word of the Lord—not crawl over its surface, but eat right into it till we have taken it into our inmost parts! It is idle to merely let the eyes glance over the Words, or to remember the poetical expressions, or the historic facts—but it is blessed to eat into the very soul of the Bible until, at last, you come to talk in Scriptural language and your very style is fashioned upon Scripture models—and, what is still better, your spirit is flavored with the words of the Lord!

I would quote John Bunyan as an instance of what I mean. Read anything of his and you will see that it is almost like reading the Bible itself. He had read it till his very soul was saturated with Scripture and though his writings are charmingly full of poetry, yet he cannot give us his Pilgrim’s Progress—that sweetest of all prose poems—without continually making us feel and say, “Why, this man is a living Bible!” Prick him anywhere—his blood is Bibline—the very essence of the Bible flows from him! He cannot speak without quoting a text, for his very soul is full of the Word of God. I commend His example to you, Beloved and, still more, the example of our Lord Jesus! – C.H. Spurgeon

**********

Jesus’ Knowledge of the Old Testament

At that time the Old Testament constituted the written Word of God. Jesus loved it. His familiarity with it at the age of 12 astounded the great theologians of the Temple. He lived by it. Used it to resist the tempter (Matthew 4:4, 7, 10). Went to the cross to fulfill it (Matthew 26:54). Uttered his dying agonies in quotation from it (Matthew 27:46). To the Old Testament writings there has been added another group of writings, called the New Testament, centered around the life of Jesus himself. If what Jesus had of our Bible was dear to him, it seems like a thousandfold dearer ought what we have be to us. – Henry H. Halley

Source/Forrás:

http://karebearlv.wordpress.com/2014/02/04/at-any-price-give-me-the-book-of-god-john-wesley/;
http://www.spurgeongems.org/vols43-45/chs2644.pdf;
http://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article&aid=15255;
http://www.bible-researcher.com/spurgeon2.html;
http://www.shortercatechism.com/resources/watson/wsc_wa_002.html;
http://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article&aid=15255;
and an excerpt from H.H. Halley’s “Halley’s Bible Handbook”, 1965, page 493.

Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok

Börtöncellák… 1. rész (Prison Cells – Selected Quotes, part 1)

Jézus Krisztus tegnap éjjel bejött a börtöncellámba, és a börtön falának minden köve úgy ragyogott, mint a rubint. – Samuel Rutherford (kb. 1600–1661)

**********

Amikor Samuel Rutherford az aberdeeni börtönben raboskodott, azt mondják, mindig ezt írta a levelei felső sarkába: „Isten Palotája, Aberdeen”.

Amikor Madame Guyon-t a vincennes-i várba bebörtönözték, ezt mondta: „Nekem olybá tűnik, mintha egy kismadár lennék, akit az Úr egy ketrecbe zárt, és így most már nincs más tennivalóm, mint hogy daloljak.”

És palotáknak bizonyulnak a börtönök mind,
ha ezekben Jézus velem tartózkodik.

Soha életemben nem volt még, hogy Isten Igéje ennyire megnyílt volna számomra, mint most; azok az igeversek, melyekben azelőtt semmit nem láttam, sorra rám ragyognak mind, hogy most ezen a helyen és ebben az állapotban vagyok [a bedfordi börtönben]; Jézus Krisztus soha nem volt még ennyire valóságos és nyilvánvaló számomra, mint most; én valóban látom és érzem itt Őt! – John Bunyan (1628–1688)

**********

Isten jelenléte egy börtönben, vagy akár egy oroszlán-veremben, azt a helyet mennyeivé teszi; az öröm helyévé; Isten jelenléte minden körülményt elviselhetővé tesz. Ha az Úr jelenléte nem lenne velünk, akkor a világon lévő legnagyobb kényelem is semminek bizonyulna. Miért becsülik a szent emberek olyan nagyra a Gyülekezetet? Mert itt Isten van jelen; és mindazokat a dolgokat, melyekben Isten jelen van – a szentek közösségét, ezen belül pedig különösen az igei szertartásokat –, nagyra kell becsülnünk az Ő jelenléte miatt. Mitől válik pokollá a pokol? Attól, hogy nincsen benne Isten jelenléte; nincs ott az Úr jelenlétének bizonyossága; nincs ott semmi, csak „teljes sötétség”. – Richard Sibbes (1577–1635)

**********

A nyomorúságok pincéjében…

Samuel Rutherford volt az, aki azt mondta, hogy valahányszor csak a nyomorúságok pincéjében találta magát, mindig elkezdte keresni a Király legjobb borát. Felkutatta az isteni ígéretek ‘borosüvegeit’, és nagyokat kortyolt az éltető kegyelemből. És minden bizonnyal ez a legjobb fajta szabadulás bármely nyomorúságból – az, hogy lelkileg annyira felderülünk, hogy a bajok fölé tudunk emelkedni! Egy adott megpróbáltatásból Isten kivehet engem, de lehet, hogy úgy jövök ki belőle, mint egy szegény rabszolga, vagy mint egy puhány ember. Vagy pedig benne maradhatok a megpróbáltatásban, ám úgy, hogy közben mégis király lehetek, látszólagos szolgálatban; és „több mint győztes” Krisztus Jézusban! Nagyszerű az, ha Isten zöld mezőkön át vezet, és csendes vizekhez terelget bennünket; de úgy gondolom, még nagyszerűbb, ha „asztalt terít nekünk az Úr a pusztában, az ellenségeink szeme előtt”. Jó, ha énekelni tudunk fényes nappal; de még jobb, ha énekelni tudjuk „hálaénekeinket az éjszakában” (Jób 35:10).

És ez a szabadulás a miénk is lehet, Jézus Krisztusban! Meglehet, hogy Isten nem egyengeti el minden egyes körülményünket, ám mégis: királyi jogunk van a békességre. Az Úr lehet, hogy nem ment minket meg a frissen ásott sír okozta szomorúságtól, de dicsőséges erőt nyerhetünk a halhatatlan reményünkből. Isten képessé tesz minket arra, hogy uralni tudjuk minden körülményünket, és ezek közül egy sem fog halálos fogást találni rajtunk. – J. H. Jowett (1863–1923)

ENGLISH:

Jesus Christ came into my prison cell last night, and every stone flashed like a ruby. – Samuel Rutherford

**********

When Samuel Rutherford lay in Aberdeen prison, we are told he used to write at the top of his letters, “God’s Palace, Aberdeen.”

When Madame Guyon was imprisoned in the castle at Vincennes, she said: “It seems as though I were a little bird whom the Lord has placed in a cage, and that I have nothing now to do but sing.”

And prisons shall palaces prove
If Jesus abides with me there.

I never had in all my life so great an inlet into the Word of God as now; those Scriptures that I saw nothing in before, are in this place and state [in Bedford Jail] made to shine upon me; Jesus Christ also was never more real and apparent than now; here I have seen and felt Him indeed! – John Bunyan

**********

The presence of God in a dungeon, in a lion’s den, makes it a paradise, a place of pleasure; the presence of God makes all conditions comfortable. If there be not the presence of God, the greatest comfort in the world is nothing. What makes the church esteemed of by holy men? God is present there; and wheresoever God is present, in the communion of saints, especially in his ordinances, we should esteem them by this, that God is present. What makes hell to be hell? There is no presence of God there; no testimony of his presence in hell; nothing but ‘utter darkness.’ – Richard Sibbes

**********

The Cellars of Afflicton

Samuel Rutherford used to say that whenever he found himself in the cellars of afflictions he used to look about for the King’s wine. He would look for the wine-bottles of the promises and drink rich draughts of vitalizing grace. And surely that is the best deliverance in all affliction, to be made so spiritually exhilarant that we can rise above it. I might be taken out of affliction, and emerge a poor slave and weakling. I might remain in affliction, and yet be king in the seeming servitude, “more than conqueror” in Christ Jesus. It is a great thing to be led through green pastures and by still waters; I think it is a greater thing to have a “table prepared before me in the presence of mine enemies.” It is good to be able to sing in the sunny noon; it is better still to be able to sing “songs in the night.”

And this deliverance may always be ours in Christ Jesus. The Lord may not smooth out our circumstances, but we may have the regal right of peace. He may not save us from the sorrows of a newly-cut grave, but we may have the glorious strength of the immortal hope. God will enable us to be masters of all our circumstances, and none shall have a deadly hold upon us. – J. H. Jowett

Source/Forrás: An excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Springs in the Valley”; J.H. Jowett’s “My Daily Meditation”; Richard Sibbes’ “A Breathing After God”; http://www.christianquotes.info/quotes-by-author/samuel-rutherford-quotes/; http://www.the-highway.com/Sibbes_A_Breathing_After_God.html. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn