Növekedj ‘lefelé’ – bele az alázatosságba! (Growing Downward Into Humility — Selected Quotes)

„A szellemi egészség, a testi egészséghez hasonlóan, Isten ajándéka. A fizikai egészséghez hasonlóan azonban ez is egy olyan ajándék, amelyre igen kell vigyáznunk, mert a nemtörődöm szokásainkból adódóan könnyen elfecsérelhetjük. S mire ráébredünk arra, hogy elveszítettük – már túl késő lehet ahhoz, hogy bármit is tudnánk tenni ez ügyben. A szívben az egészség középpontja az alázatosság; míg a belső romlás gyökere a büszkeség. A szellemi életben semmi sem stagnál. Ha nem növekszünk folyamatosan ‘lefelé’, bele az alázatosságba, akkor az egónk fog szép egyenletesen nagyobbodni, és a büszkeség befolyása által fogunk működni és vetni. Az alázat önmagunk ismeretén alapul; a büszkeség az önismeret hiányát tükrözi. Az alázatosság önbizalomhiányban fejeződik ki és egy tudatos, Istentől való függésben; a büszkeség magabiztos és – jóllehet elég ügyesen tud úgy tenni, mintha alázatos lenne (mivelhogy igen jó színész) – beképzelt, önfejű, zsarnokoskodó, törtető és akaratos. ‘Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.’ (Péld. 16:18).

Mint ahogy a malária ellenszere a kinin, a büszkeség ellenszere az alázatosság! És egy olyasfajta értelemben, mint ahogy Shakespeare „Vízkereszt, vagy amit akartok” című darabjában Orsino herceg úgy tekint a zenére, mint a szerelem ételére – nekünk a megtérésre kell úgy tekintenünk, mint amely az alázatosság ‘étele’. Vagy, egy kicsit változtatva e hasonlaton: úgy kell látnunk a megtérést, hogy az egy olyan ‘edzésprogram’, amely megőrzi az alázatosságot, és az alázatosság által pedig a szív egészségét.” – J.I. Packer (1926– )

**********

„Amikor a gabona már majdnem teljesen érett, lehajtja a fejét, és sokkal lejjebb ereszkedik, mint amikor még zöld volt. Amikor az Isten emberei már majdnem teljesen érettek a mennyre, még inkább alázatossá és önmegtagadóvá válnak, mint hitéletük korai napjaiban. Minél hosszabb ideje növekszik egy szent e világban, annál jobban és alaposabban fogja ismerni a saját szívét és az Isten felé való lekötelezettségét; és mindkét dolog igen nagy alázatot eredményez. Pálnak már az egyik lába a mennyben volt, amikor úgy hívta magát, hogy ‘az első a bűnösök között’ és ‘a szentek közül a legkisebb’, 1Tim. 1:15. Eféz. 3:8.” – John Flavel (1628–1691)

***********

„Annak, akit az Úr használ, alázatban kell maradnia: igen komoly fegyelmezést kell megtapasztalnia ahhoz, hogy a testi természete megfelelően meg legyen öldökölve. Milyen megalázó! Ó, jaj, mennyire kevéssé lehet bízni az emberben: mennyire kevéssé képes jól viselni, ha a megtiszteltetés helyére ültetik! Milyen gyorsan elkezd az egója a felszínre emelkedni, és az eszköz már-már kezdi elhinni azt, hogy több mint pusztán csak egy eszköz! Milyen szörnyen könnyű abból a szolgálatból, melyet Isten ránk bízott, egy olyan piedesztált emelni, melyen saját magunkat tesszük közszemlére! De Isten az Ő dicsőségét nem osztja meg mással, azért van az, hogy az Úr ‘elrejti’ azokat, akiket meg tudna környékezni a kísértés, hogy az Ő dicsőségéből elvegyenek a saját maguk részére. Egyedül csak azáltal, hogy visszavonulunk a nyilvánosság szeme elől, és egyedül maradunk Istennel, tudjuk felismerni a saját jelentéktelen voltunkat.” – Arthur W. Pink (1886–1952), részlet az “Illés élete” című munkájából.

**********

„Meg vagyok győződve arról, hogy Krisztus iskolájában a szeretet és az alázatosság a legmagasabb szintű elsajátítható dolgok – és ezek a legfényesebb bizonyítékai annak, hogy valóban Ő a mi Mesterünk.” – John Newton (1725–1807)

ENGLISH:

“Spiritual health, like bodily health, is God’s gift. But, like bodily health, it is a gift that must be carefully cherished, for careless habits can squander it. By the time we wake up to the fact that we have lost it, it may be too late to do much about it. The focus of health in the soul is humility, while the root of inward corruption is pride. In the spiritual life, nothing stands still. If we are not constantly growing downward into humility, we shall be steadily swelling up and running to seed under the influence of pride. Humility rests on self-knowledge; pride reflects self-ignorance. Humility expresses itself in self-distrust and conscious dependence on God; pride is self-confident and, though it may go through the motions of humility with some skill (for pride is a great actor), it is self-important, opinionated, tyrannical, pushy, and self-willed. ‘Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall’ (Prov. 16:18).

As quinine is the antidote to malaria, so humility is the antidote to pride. In the sense in which Shakespeare’s Orsino in Twelfth Night sees music as the food of love, repentance should be seen as the food of humility. Or changing the picture, repentance should be thought of as the exercise routine that maintains humility, and through humility, health in the soul.” – J.I. Packer (1926- )

**********

“When the corn is near ripe, it bows the head, and stoops lower than when it was green. When the people of God are near ripe for heaven, they grow more humble and self-denying, than in the days of their first profession. The longer a saint grows in the world, the better he is fully acquainted with his own heart, and his obligations to God; both which are very humbling things. Paul had one foot in heaven, when he called himself the chiefest of sinners, and least of saints, 1 Tim. 1:15. Eph. 3:8.” – John Flavel (1628-1691)

***********

“The man whom the Lord uses has to be kept low: severe discipline has to be experienced by him, if the flesh is to be duly mortified. How humbling! Alas, how little is man to be trusted: how little is he able to bear being put into the place of honour! How quickly self rises to the surface, and the instrument is ready to believe he is something more than the instrument! How sadly easy it is to make of the very service God entrusts us with a pedestal on which to display ourselves. But God will not share His glory with another, and therefore does He ‘hide’ those who may be tempted to take some of it unto themselves. It is only by retiring from the public view and getting alone with God that we can learn our own nothingness.” – Arthur Pink, “The Life of Elijah”

**********

“I am persuaded that love and humility are the highest attainments in the school of Christ and the brightest evidences that He is indeed our Master.” – John Newton

Source/Forrás: An excerpt from J.I. Packer’s “Rediscovering Holiness”, http://www.erictyoung.com/2012/08/18/growing-downward-into-humility-j-i-packer/; http://www.erictyoung.com/2012/07/10/growing-in-humility-john-flavel-1628-1691/; https://www.facebook.com/ChristianDevotionalReadings; http://www.christianarsenal.com/Christian_Arsenal/Quotes.html. Ford.: wordwatcherdawn

Mi az életünk célja? (What is the aim of life? – Selected Quotes)

„Mi az életünk célja? Az életünk célja nem az, hogy jót cselekedjünk – jóllehet sokan ezt gondolják. És nem is az, hogy lelkeket nyerjünk meg – jóllehet én egykor ezt gondoltam. Az életünk célja az, hogy megcselekedjük Isten akaratát. Ez összhangban lehet azzal, hogy lelkeket nyerünk meg, vagy, hogy jókat cselekszünk, ám az is lehet, hogy nem. Ha nincs más egyéb ambíciónk Isten akaratán túlmenően, az életünk már akkor is sikeres lenne, mert az egyetlen nagyszerű dolog az életben az, ami Isten akarata benne. Bármely ember életének maximum teljesítménye az, hogy megcselekedte Isten akaratát!” – Henry Drummond, skót evangélista, író és tanító (1851–1897)

„A mi mennyei és kiváltságos elhívásunk nem más, mint Isten akaratának megcselekvése Isten ereje által és Isten dicsőségére!”  – J.I. Packer

„Az egyetlen dolog, mely méltó arra, hogy igazán törődjünk vele, Isten akarata, és ez az akarat ugyanaz, akár ebben a világban, akár a következendőben.”  – George MacDonald, skót író, költő és keresztény szolgálattevő (1824 –1905) 

***********

„Mi Isten akarata az életemre nézve?” (John MacArthur)

„Hogyan tudja egy döntéseket hozó személy felismerni, hogy mi Isten akarata?”

„Isten akaratát nem úgy kell érteni, hogy az egy olyan titok, melyet nekünk kell felfedezni. Isten akarja, hogy megértsük az Ő akaratát – sokkal jobban akarja ezt, mint ahogyan mi akarjuk. Mindig világossá teszi az Ő akaratát azok számára, akik engedelmes szívvel keresik azt.

Isten akaratának kérdéskörével kapcsolatban a tényleges problémák nagy részét a Szentírás megoldja számunkra. A Biblia kijelenti azt, hogy Isten akarata mindannyiunk számára, hogy a következők legyünk:

Üdvösségre jutottak
(1Tim. 2:3-4; 2Pét. 3:9)

Szent Lélekkel beteljesedettek
(Eféz. 5:17-18)

Megszentelődöttek
(1Thessz. 4:3-7)

Alávetettek
(1Pét. 2:13-15)

Szenvedők
(Fil. 1:29; 2Tim. 3:12)

Ha mindezek a dolgok igazak az életedre nézve, akkor te már megtehetsz mindent, amit csak akarsz. A Zsolt. 37:4 azt mondja, „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.” Ez azt jelenti, hogy ha a feljebb felsorolt öt dologban folyamatosan hozzáigazodsz Isten akaratához, akkor Ő olyan vágyakat ad majd a szívedbe, melyek az Ő akaratát fogják tükrözni. Tehát nyugodtan tedd meg mindazt, amit csak meg akarsz tenni!”

ENGLISH:

“What is the end of life? It is not to do good, although many of us think so. It is not to win souls, although I once thought so. The end of life is to do the will of God. That may be in the line of winning souls or doing good, or it may not be. It we could have no ambition past the will of God, our lives would be successful, because the only great thing in life is what of God’s will there is in it. The maximum achievement of any man’s life is to have done the will of God.” – Henry Drummond, Scottish evangelist, writer and teacher (1851–1897)

“Our high and privileged calling is to do the will of God in the power of God for the glory of God.”  – J.I. Packer

“The only thing worth a man’s care is the will of God, and that will is the same, whether in this world or the next.”  – George MacDonald, Scottish author, poet and Christian minister (1824 –1905) 

***********

“What Is The Will Of God For My Life?” (by John MacArthur)

“How does a person making decisions know what is the will of God?”

“The will of God is not meant to be a secret we must uncover. God wants us to understand His will far more than we want to understand it. He always makes His will clear to those who seek it with an obedient heart.

Most of the real problem areas in the question of God’s will are settled for us in Scripture. The Bible reveals that it is God’s will for all of us to be:

Saved
(1 Timothy 2:3-4; 2 Peter 3:9)

Spirit-filled
(Ephesians 5:17-18)

Sanctified
(1 Thessalonians 4:3-7)

Submissive
(1 Peter 2:13-15)

Suffering
(Philippians 1:29; 2 Timothy 3:12)

If all those things are true in your life, you may do whatever you want. Psalm 37:4 says, “Delight yourself in the Lord; and He will give you the desires of your heart.” That means that if you are conforming to God’s will in all the five ways listed above, He will place in your heart desires that reflect His will. So do what you want to do!”

Source/Forrás: An excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Missionary Warrior”, 1989. page 29; J.I. Packer’s “Rediscovering Holiness”, Kindle Edition; Quotes by George MacDonald in “Beautiful Thoughts”; and http://www.gty.org/Resources/Questions/QA139; http://www.erictyoung.com/2010/08/12/what-is-the-will-of-god-for-my-life-by-john-macarthur/. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Isten ismer engem (God Knows Me by J. I. Packer)

— Samuel at Gilgal („Gilgáli Sámuel”)

 

J. I. Packer írásából idézve:

Az Ő tenyerébe vagyok belevésve (Ézs. 49:16). Soha nem kerülök ki az Ő figyelméből. Minden Róla szóló ismeretem az Ő szüntelen, az én megismerésemre irányuló kezdeményezésétől függ. Azért ismerem Őt, mert Ő már előbb megismert engem, és folyamatosan ismer engem. Barátomként ismer engem, egy Olyanként, aki szeret engem; nincs olyan pillanat, amikor a szemét levenné rólam, vagy mikor a figyelme elterelődne rólam – és ezért nincs is olyan pillanat, amikor az Ő rólam való gondoskodása meglanyhulna.

 

Forrás: http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/03/03/god-knows-me/ Ford.: wordwatcherdawn