Öltözzetek erkölcsösen! (Dress Modestly, Please! – Selected Quotes)

[Note to the English readers: In this blog I try to deal with the topic of holiness, too, so I have chosen these quotes because the way we dress has much to do with the holiness we profess to have and endeavor to cultivate in our hearts and lives. In my country (Hungary), I believe, this topic has real relevance in our Christian churches. I think these quotes coming from the past can give us a good perspective with regards to this. – wordwatcherdawn]

1. Öltözzetek erkölcsösen! (Thomas Brooks, 1655) 

Vétkezhetnek-e az emberek az öltözködésük terén? Igen –

Egyrészt akkor, amikor a ruházatuk nem illendő — hanem provokálást sugall az erkölcstelenségre és a bujaságra. (…) Valaki azt mondta: „Ha a hölgyek a célból ékesítik magukat, hogy a férfiak utánuk sóvárogjanak, akkor, még ha ebből nem is következik baj — e nők örök pusztulást fognak szenvedni, mert másoknak mérget ajánlottak, jóllehet senki sem volt hajlandó azt meginni.”

Másrészt pedig akkor, amikor egyes személyek furcsa és idegen divatokat kezdenek el követni – olyanokat, melyek korunkban közülünk igen soknak a bűne, szégyene és gyalázata. Na, már most, „idegen öltözék” az, amelyik nem jellemző azon nemzetekre, ahol annak emberei laknak. Az Úr büntetéssel fenyegeti az ilyeneket, lásd pl. Sof. 1:8 – azaz mindazokat, akik idegen öltözékbe öltöztek. Túl sok olyan nő és férfi van napjainkban, akik olyanok, mint az egyiptomi templomok: kívülről ki vannak festve, de belül szennyesek; kívülről fényes-mázosak, de belülről férgesek.

Hadd zárjam ezt a részt egy jó tanáccsal: Öltözködjetek a kegyesség selymébe, a szentség szaténjába és az erkölcsösség bíborába — és akkor maga Isten fog majd szépeket mondani rólatok! Ne engedjétek, hogy a ruhátokon lévő díszek hangosan hirdessék szívetek hiúságát!

„Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.” 1Tim. 2:9-10

********** 

2. A szép ruhák szeretete (Gorham Abbott, 1833)

„Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.” 1 Tim. 2:9-10

Túl sok fiatal hölgynek a szép ruhák szeretete igen nagy csapda — amely sorozatban elkövetett hibákba taszítja őket.

A selyemzsinórok, kitűzött tollak, nyakláncok és fülbevalók pazar bősége — igen gyakran a belső üresség és hiúság külső és jól látható jele!

Egy bizonyos szolgálattevőt, aki éppen egy hölgyet látogatott meg, igen megvárattak, mert az öltözködött. A hölgy végül megjelent, felcicomázva a divat és könnyelműség minden sallangjával. A szolgálattevő könnyekre fakadt. A hölgy kívánta megtudni szomorúsága okát, mire az így válaszolt: „Azért sírok, asszonyom, mert belegondoltam, hogy egy halhatatlan emberi lélek ennyi drága időt veszteget el abból az időből, mely azért adatott neki, hogy az örökkévalóságra készüljön — arra, hogy ily hiábavaló módon feldíszítse testét, melyet úgyis, túlságosan hamar, férgek emésztenek majd!”

Egy másik hölgy pedig egyszer azt kérdezte egy szolgálattevőtől, vajon szeretheti-e valaki a szép ruhákat és díszeket anélkül, hogy fennhéjazó lenne. „Hölgyem – válaszolta a szolgálattevő –, amikor azt látjuk, hogy a róka farka kikandikál a rókalyukból — akkor biztosak lehetünk abban, hogy ott bent róka lapul!” 

„Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.” 1Pét. 3:3-5

„Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!” Péld. 31:30

**********

3. Egy hölgy legszebb dísze! (J. C. Philpot, 1867)

„Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.” 1 Pét. 3:3-4

Ez a „belülről fakadó szépség” pedig nem más, mint az a…
  szelídség,
  csendesség,
  kedvesség,
  szívbeli megtörtség,
  bűnbánó szellem,
  szívbeli alázatosság, 
  és lelkiismereti érzékenység, 
amely igazán illő Isten gyermekei számára. 

Egy szelíd és csendes lélek a nők legszebb ékessége! 

És ami a többi vidámkodó és illetlen díszt illeti, hadd hordják ezeket azok, akik szolgálni és élvezni akarják…
   a test kívánságát,
   a szemek kívánságát,
   és az élet kérkedését. 

„Sion leányai” pedig mutassák meg, hogy nekik más ékességeik vannak, mint amelyeket a világ csodál és jóváhagy. 
Vágyakozzanak ők tehát inkább…
   az Isten tanításaira,
  az Ő szeretete mosolyára,
  és az Ő jó tetszése halk, kedves hangjára.
Minél inkább birtokolják ezeket, annál kevésbé fogják őket érdekelni azok a cicomák, melyek után „Kánaán leányai” oly nagy hévvel futkosnak; és melyek miatt gyakran elszegényítik magukat; továbbá azáltal, hogy öltözetükkel utat nyitnak arra, hogy mások megcsodálják őket, túl gyakran utat nyitnak a csábításnak és romlásnak!

ENGLISH:

1. Dress modestly (Thomas Brooks, 1655)

May not people sin in their apparel? Yes – When it is not modest—but carries with it provocation to lust and immorality. …Another says, “If women adorn themselves so as to provoke men to lust after them, though no ill follow upon it—yet those women shall suffer eternal damnation, because they offered poison to others, though none would drink of it.”

When persons habit themselves in strange and foreign fashions, which is the sin, shame, and reproach of many among us in these days. Now that is strange apparel which is not peculiar to the nations where men live. The Lord threatens to punish such, Zeph. 1:8, that are clothed with strange apparel. There are too many women and men in our days that are like the Egyptian temples, …painted without and spotted within; varnish without and vermin within.

I shall conclude this head with this counsel: Clothe yourselves with the silk of piety, with the satin of sanctity, and with the purple of modesty—and God himself will be a suitor to you. Let not the ornaments upon your backs speak out the vanity of your hearts. 

“I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.” 1 Timothy 2:9-10

**********

2. The love of fine dress (Gorham Abbott, 1833)

“I also want women to dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.” 1 Tim. 2:9-10

To many young women, the love of fine dress is a great snare—which leads them into a series of mistakes.

A profusion of fine bows, feathers, necklaces, and earrings—is often the outward and visible sign of inward emptiness and vanity!

A minister, calling to visit a lady, was detained a long time while she was dressing. At length she made her appearance, 
bedecked in all the frippery of fashion and folly. The minister broke into tears. She demanded the cause of his grief; when he replied, “I weep, madam, to think that an immortal being should spend so much of that precious time which was given her to prepare for eternity—in thus vainly adorning that body which must so soon become a prey to worms!”

A lady once asked a minister whether a person might not be fond of fine dress and ornaments, without being proud. “Madam,” replied the minister, “when you see the fox’s tail peeping out of the hole—you may be sure the fox is within!” 

“Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and
 fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight. For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to make themselves beautiful.” 1 Peter 3:3-5

“Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.” Proverbs 31:30

**********

3. A woman’s best ornament (J. C. Philpot, 1867)

“Don’t be concerned about the outward beauty that depends on fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should be known for the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God.” 1 Peter 3:3-4

This “beauty that comes from within” is that . . .
  meekness,
  quietness,
  gentleness,
  brokenness of heart,
  contrition of spirit,
  humility of mind, 
  tenderness of conscience, 
which are fitting to the children of God. 

A gentle and quiet spirit is a woman’s best ornament. 

As to other gay and unbecoming ornaments, let those wear them, who wish to serve and to enjoy . . .
   the lust of the flesh,
   the lust of the eyes,
   and the pride of life. 

Let the “daughters of Zion” manifest they have other ornaments than what the world admires and approves. 
Let them covet . . .
  the teachings of God,
  the smiles of His love,
  the whispers of His favor.
The more they have of these, the less will they care for the adornments which the “daughters of Canaan” run so madly after; by which also they often impoverish  themselves, and by opening a way for admiration, too often open a way for seduction and ruin.

Related articles/Kapcsolódó írások:

Szent asszonyok öltözködése – Abonyiné Mária, http://keskenyut.wordpress.com/2012/10/05/szent-asszonyok-oltozkodese-abonyine-maria/ (only in Hungarian)

https://igerenezek.wordpress.com/2012/08/08/a-szentseg-anatomiaja-the-anatomy-of-holiness-by-kevin-deyoung/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/09/16/igenis-tudsz-istennel-jarni-you-can-walk-with-god-by-c-h-spurgeon/

https://igerenezek.wordpress.com/2012/06/21/legyenek-szent-gyulekezetek-let-there-be-holy-churches-by-c-h-spurgeon/

Source/Forrás: An excerpt from Thomas Brooks’ “TheUnsearchableRiches of Christ”, http://www.gracegems.org/Brooks/Unsearchable%20Riches%20QUOTES.htm; Gorham Abbott’s “The Family at Home”, 1833, http://www.gracegems.org/07/07/dress.html; and J. C. Philpot’ sermon “Every Man’s Work to be Tried with Fire”, 1867, http://www.gracegems.org/04/woman.html. Source of illustration: here.  Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Igen, ezekben a viharokban! (It is in these storms by J.C. Philpot)

Élj Krisztusba gyökerezve! / Live rooted in Christ.

J. C. Philpot (1802-1869)

Pontosan azok a viharok, amelyeken a hívő átmegy, fogják őt még inkább megerősíteni abban, hogy még sokkal jobban ragaszkodjon Krisztushoz! Mint ahogy ugyanaz a szél, amely erejével kidönti a nyárfát, csak még erősebbé teszi a tölgyfát; így ugyanazok a viharok, amelyek kitépik gyökerestől a csupán csak felszínes, nem igazi hitvallót, Isten igaz gyermekét még mélyebben fogják Krisztusba belegyökerezni.

S bár lehet, hogy ezek a viharok leverik egy pár levelét, vagy letörik egy-egy korhadt ágát, mégsem fogják a hitét gyökerestől kitépni – hanem sokkal inkább megerősítik azt!

Igen, ezekben a viharokban történik az, hogy az igaz hívő még inkább tudatára ébred…
 saját gyengeségének, és Krisztus erejének;
 saját nyomorúságának, és Krisztus kegyelmének;
 saját bűnösségének, és a felettébb bővölködő isteni kegyelemnek;
 saját szegénységének, és Krisztus gazdagságának;
 saját pokoli pusztaságának, és a mennyre való jogosultságának. 

Igen, ezekben a viharokban történik az, hogy ugyanaz az áldott Szent Szellem, aki elkezdte a munkát, véghez is viszi azt; és folytatja áldott munkáját, hogy Krisztus képmását még mélyebben belevésse az ember szívébe; és hogy még jobban megtanítsa neki tapasztalati módon az igazságot – úgy, ahogy az van Jézusban!

ENGLISH:

The very storms through which the believer passes, will only strengthen him to take a firmer hold of Christ. As the same wind that blows down the poplar tree, only establishes the oak tree; so the very storms which uproot the shallow professor, only root the child of God more firmly in Christ.

Though these storms may shake off some of his leaves, or break off some of the rotten boughs, they do not uproot his faith—but rather strengthen it. 

It is in these storms that he learns . . .
  more of his own weakness, and of Christ’s strength;
  more of his own misery, and of Christ’s mercy;
  more of his own sinfulness, and of superabounding grace;
  more of his own poverty, and of Christ’s riches;
  more of his own desert of hell, and of his own title to heaven. 

It is in these storms that the same blessed Spirit who began the work carries it on; and goes on to engrave the image of Christ in deeper characters upon his heart; and to teach him more and more experimentally—the truth as it is in Jesus.

(Philpot, “Christ Jesus the Lord Received and Walked In”)

Forrás/Sources: http://gracegems.org/07/07/07.html and http://www.gracegems.org/Philpot/christ_jesus_the_lord.htm Source of illustration: http://wallpaperscristaos.com.br/christianwallpapers/rooted Ford.: wordwatcherdawn