Sátrak és hajlékok… (The Tent and the Building – Selected Quotes)

„Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben…” (2 Korinthus 5:1-9)

Jelenleg még sátorban élünk – a „földi sátorházunkban”. És e hajlék nemegyszer igencsak roskatag. Vannak olyan sátrak, amiken keresztül becsorog az eső, és a nagy viharokban baljóslatúan rázkódnak. Egyes sátrak kezdettől fogva törékenyek, és már felállításukkor félig tönkrement állapotban vannak; még enyhe szellők ellen sem tudnak védelmet nyújtani. Ám még a legerősebb sátrak is egy idő után viharvertté és viseltessé válnak, és hosszú távon „romhalmazzá lesznek”! És mi lesz aztán?

…Le fogjuk cserélni törékeny lakóhelyünket az erős, biztos alapokkal bíró házra! „Ha ez a mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben.” Amikor a testünkből leöltöztetünk, úgy fogjuk találni, hogy már fel is öltöztettünk azon hajlékunkba, amely a mennyből való. E dicsőséges átalakulásról csak a „világosságban járó szentek” tudnak hitvallást tenni. És amikor majd felébredünk és felfedezzük, hogy a csikorgó és el-elszakadó sátorköteleket magunk mögött hagytuk; hogy vége lett minden beázásnak; hogy többé már nem vagyunk kitéve a metsző, hideg szeleknek; és hogy elmúlt a fájdalom, a betegség és a halál – ó, mindezt egy felfoghatatlanul nagy, ujjongó örömmel járó, isteni csodaként fogjuk átélni!

Igen, mert ekkor „a testünktől távol lévén”, mi már „közel leszünk az Úrhoz.” – J. H. Jowett

**********

Néhány nappal a halála előtt Dr. F. B. Meyer a következő szavakat írta egyik közeli barátjának: „Éppen most hallottam, nagy megdöbbenésemre, hogy már csak pár napom van hátra. Az is lehet, hogy mire megkapod ezt a levelet, én már be is léptem a mennyei palotába. Ne fáradj azzal, hogy írjál: Reggel majd találkozunk.”

**********

Felismerve, hogy hamarosan elhagyja e földi világot, Moody egy nap ezt mondta az egyik barátjának: „Nemsokára azt fogod olvasni az újságokban, hogy a northfield-i D. L. Moody halott. Egy szavukat se hidd! Abban a pillanatban ugyanis sokkal élőbb leszek, mint amilyen most vagyok. Mindössze csak annyi történt, hogy magasabbra mentem – ebből a régi, agyagból készült bérleményemből egy olyan hajlékba, ami örökkévaló; egy olyan testbe, amit a bűn már nem érinthet, és be nem mocskolhat; egy olyan testbe, ami úgy formáltatott, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez. E jelenlegi testembe 1837-ben születtem bele; a Szent Szellemtől pedig 1856-ban születtem újjá. Az, ami a testtől született, meghalhat – de az, ami a Szellemtől született, örökké élni fog!”

ENGLISH:

“For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.” (2 Corinthians 5:1-9)

At present we live in a tent—“the earthly house of this tabernacle.” And often the tent is very rickety. There are tents through which the rain enters, and it trembles ominously in the great storm. Some tents are frail from the very beginning, half-rotten when they are put up, and they have no defence even against the breeze. But even the strongest tent becomes weather-worn and threadbare, and in the long run it “falls in a heap!” And what then?

We shall exchange the frail tent for the solid house! “If the earthly house of this tabernacle be dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens.” When we are unclothed we shall find ourselves clothed with our house which is from heaven. The glory of this transition can only be confessed by “the saints in light.” To awake, and discover that the creaking, breaking cords are left behind, that all the leakages are over, that we are no longer exposed to the cutting wind, that pain is passed, and sickness, and death—this must be a wonder of inconceivable ecstasy!

And “absent from the body” we shall be “present with the Lord.” – J. H. Jowett

**********

A few days before his death, Dr. F. B. Meyer wrote a very dear friend these words: “I have just heard, to my great surprise, that I have but a few days to live. It may be that before this reaches you, I shall have entered the palace. Don’t trouble to write. We shall meet in the morning.”

**********

Realizing that he would soon be gone from this world one day, Moody said to a friend, “Someday you will read in the papers that D. L. Moody of Northfield is dead. Don’t you believe a word of it. At that moment I shall be more alive than I am now. I shall have gone higher, that is all—out of this old clay tenement into a house that is immortal, a body that sin cannot touch, that sin cannot taint, a body fashioned into His glorious body. I was born in the flesh in 1837; I was born of the Spirit in 1856. That which is born of the flesh may die; that which is born of the Spirit will live forever.”

Source/Forrás: An excerpt from Dr. Jowett’s “My Daily Meditation for the Circling Year”, 1914, and an excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Words of Comfort and Cheer”, 1944, and here. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn.

Reklámok

Növekszik-e benned az alázatosság? (Are You Increasing in Humility? – Selected Quotes)

„Igaz kereszténynek, ám mégsem alázatosnak lenni – ez egy ellentmondás!” – Richard Baxter (1615–1691)
***********
Thomas Brooks (1608–1680) az alázatosságról:

Megfigyelhetjük, hogy nem a sas és az oroszlán, e bátor teremtmények, lettek áldozatként felajánlva Istennek, hanem a gyenge bárány és a galamb – kifejezendő azt, hogy Isten nem a büszke és fennhéjazó lelkekre tekint; hanem az alázatos, szegény, megvetett lelkeket fogadja el Isten.
A legkiválóbb épületeknek van a legmélyebb alapja; a legjobb balzsam az, amelyik legalulra süllyed; azok a búzakalászok és faágak, amelyek a leginkább teli vannak és a terméstől leginkább roskadozóak, hajolnak a legmélyebbre; és ugyanilyenek azok a lelkek is, akik a leginkább megrakottak a mennyei éden gyümölcseivel.
Valaki egyszer megkérdezett egy filozófust arról, hogy szerinte Isten mely dolgokkal foglalatoskodik; és ő azt válaszolta, hogy Isten egész munkája nem más, mint az alázatosak felemelése és a felfuvalkodottak megalázása.
A büszkeség más bűnök csökkenésével növekszik, és azok pusztulása által fellendül. A sátán igen alattomos: el tudja érni, hogy az ember büszke legyen a saját kegyes tulajdonságaira – el tudja érni, hogy az illető büszke legyen arra, hogy ő nem büszke.
A büszkeség egy olyan bűn, amely az emberi lelket a legrosszabb bűnökbe taszítja. A büszkeség: díszes nyomor, titkos méreg, elrejtett csapás. A megtévesztés kiforralója, a képmutatás anyja, az irigység szülője, a szentség ruhamolya, a szívek megvakítója, a gyógyszerek bajokká alakítója, és az orvosságok betegségekké fordítója.
A büszkeség a sátán betegsége. Olyannyira alantas betegség, hogy Isten inkább látná azt, hogy az Ő legkedvesebb gyermekeit az ördög ütlegeli, semmint hogy büszkeségükben olyanok legyenek, mint a sátán (2Kor. 12: 7).
***********
Andrew Murray (1828–1917) az alázatosságról:

„A legnagyobb próbája annak, hogy a szentség, amelyre elmondásunk szerint törekszünk, s melyet el akarunk érni, valóban igazság és élet – az, hogy ez a szentség egy folyamatosan növekvő alázatosságot hoz-e létre bennünk. Nálunk, embereknél, ugyanis az alázat az, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy Isten szentsége bennünk lakozhasson és átragyoghasson rajtunk. Az álszentség legfontosabb ismérve az alázatosság hiánya. A legszentebb lesz a legalázatosabb.” 
„Az alázatosság az a táska, melybe Krisztus beleteszi az Ő kegyelmének gazdagságát. A szentségünk egyetlen tévedhetetlen ismérve: az Isten és az emberek előtti, minket jellemző alázatosság. Az alázat a szentség virága és szépsége.” 
**********

„Régen úgy gondoltam, hogy Isten ajándékai olyan polcokon vannak, melyek egymás fölött helyezkednek el, és minél magasabbra növünk a keresztény jellemünkben, annál könnyebben el tudjuk érni ezeket. Mostanra viszont már arra jöttem rá, hogy Isten ajándékai olyan polcokon vannak, melyek egymás alatt helyezkednek el, és hogy ez nem a magasabbra növés kérdése, hanem a mélyebbre hajlásé – és lefelé, mindig lefelé kell hajolnunk ahhoz, hogy az Ő legjobb ajándékait megkaphassuk.” – F.B. Meyer (1847–1929) 

**********
Ne akarj emlékműveket emelni magadnak! (J.R. Miller)

„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből” Fil. 2:3

Nincs oly’ kegyes tulajdonság egy keresztény életében, amely fényesebben ragyogna, mint az alázatosság. Amikor csak bejön az ÉNÜNK – az mindig elcsúfítja azon munka szépségét, amellyel éppen foglalatoskodunk. Törekedj arra, hogy munkádat csendesen végezd! Ne próbáld meg a figyelmet felhívni magadra, hogy tudasd az emberekkel: ezt vagy azt a jó dolgot te tetted. Elégedj meg azzal, hogy a te áldásokban gazdag életedet ‘beletöltsd’ mások meggyengült és megfáradt életébe, látva, mekkora áldás ez nekik, és hogy szentebbé lesznek ezáltal – majd vonulj vissza, és hagyd, hogy Krisztusé legyen ezért minden dicsőség. Azért munkálkodj, hogy Isten elismerését kivívd, és még ekkor se gondolkozz túl sokat a jutalmadról. Törekedj arra, hogy áldás legyél mások számára – és soha ne a magad előmenetelén gondolkozz. Ne aggódj amiatt, vajon kapsz-e elismerést a munkádra nézve; se ne akarj emlékműveket emelni magadnak – hanem legyél elégedett azzal, hogy jót cselekszel, Krisztus Nevében!

„Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.” Kol. 3:12
„Mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel!” 1Pét. 5:5

ENGLISH:

“It is a contradiction to be a true Christian and not humble.” – Richard Baxter (1615–1691)
***********
Quotes on humility by Thomas Brooks (1608–1680):

It is very observable that the eagle and the lion, those brave creatures, were not offered in sacrifice unto God, but the poor lamb and dove, to denote that God regards not high and lofty spirits; but meek, poor, contemptible spirits God will accept.
The choicest buildings have the lowest foundations; the best balsam sinks to the bottom; those ears of corn and boughs of trees that are most filled and best laden, bow lowest; so do those souls that are most laden with the fruits of paradise.
One asked a philosopher what God was doing; he answered, that his whole work was to lift up the humble, and to cast down the proud.
Pride grows with the decrease of other sins, and thrives by their decay. Satan is subtle; he will make a man proud of his very graces—he will make him proud that he is not proud.
Pride is a sin that will put the soul upon the worst of sins. Pride is a gilded misery, a secret poison, a hidden plague. It is the engineer of deceit, the mother of hypocrisy, the parent of mercy, the moth of holiness, the blinder of hearts, the turner of medicines into maladies, and remedies into diseases.
Pride is Satan’s disease. It is so base a disease, that God would rather see his dearest children buffeted by Satan, than that in pride they should be like to Satan (2 Cor. xii. 7). – Quotes by Thomas Brooks (1608-1680)
***********
Quotes on humility by Andrew Murray (1828–1917):

“The greatest test of whether the holiness we profess to seek or to attain is truth and life will be whether it produces an increasing humility in us. In man, humility is the one thing needed to allow God’s holiness to dwell in him and shine through him. The chief mark of counterfeit holiness is lack of humility. The holiest will be the humblest.” 
“Humility is a bag into which Christ puts the riches of His grace. The one infallible test of our holiness will be the humility before God and men which marks us. Humility is the bloom and beauty of holiness.” 
**********
“I used to think that God’s gifts were on shelves one above the other and that the taller we grew in Christian character, the more easily we should reach them. I find now that God’s gifts are on shelves one beneath the other and that is not a question of growing taller, but of stooping lower and that we have to go down, always down to get His best ones.” ― F.B. Meyer (1847–1929)
**********

Building Monuments to Yourself! (J.R. Miller)

“Do nothing out of selfish ambition or vain conceit” Philippians 2:3

No grace shines more brightly in a Christian, than humility. Wherever SELF comes in — it mars the beauty of the work we are doing. Seek to do your work quietly. Do not try to draw attention to yourself, to make people know that you did this or that beautiful thing. Be content to pour your rich life into other wasted, weary lives, and see them blessed and made more holy — and then withdraw and let Christ have the honor. Work for God’s approval, and even then, do not think much about reward. Seek to be a blessing to others — and never think of self-advancement. Do not worry about credit for your work, or about building monuments to yourself; be content to do good in Christ’s name. – J.R. Miller

“Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved — clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.” Colossians 3:12
“All of you, clothe yourselves with humility toward one another” 1 Peter 5:5

Source/Forrás: An excerpt from Thomas Brooks’, Smooth Stones taken from Ancient Brooks, https://www.wordsearchbible.com/products/20392/sample_text;

http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/03/04/the-way-of-humility/;

https://igerenezek.wordpress.com/2012/03/05/az-alazatossag-utja-the-way-of-humility-by-andrew-murray/;

http://www.gracegems.org/2012/12/monument.html;

http://www.gracegems.org/08/07/work.html;

http://www.goodreads.com/author/quotes/6446816.F_B_Meyer; and here. Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn

Leckék az árnyékban 1. (Lessons in the Shadow, part 1)

– F.B. Meyer (1847–1929)

„Keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.” (Ézs. 49:2).

„Az árnyékba” – igen, mindannyiunknak néha oda kell mennünk. A nappali fény ragyogása olykor túl erős; szinte bántja szemünket; és emiatt nem tudjuk megkülönböztetni a színek finom árnyalatait, sem értékelni a szürkésebb színeket – a beárnyékolt betegszobát, a gyászba borult otthont, a beárnyékolt életet, melyből a napfény tovatűnt.

De ne félj! Ez Isten kezének árnyéka. Ő vezet téged. Vannak ugyanis olyan leckék, melyeket csak itt lehet megtanulni.

Az Ő arcának fényképét csak a sötét szobában lehet előhívni. De ne gondold, hogy az Úr elvetett téged! Még mindig az Ő tegzében vagy; nem dobott el magától, mint hasznavehetetlen dolgot.

Egyszerűen csak közel tart téged addig, míg eljön a pillanat, hogy a legsebesebben és legbiztosabban kirepítsen téged valamely küldetés felé, melyben Ő majd megdicsőül. Ó, hívő testvéreim, akikre most árnyék borul, és akik most magányosak vagytok, jusson eszetekbe, milyen szorosan oda van kötve tegze a harcos oldalához, hogy könnyen elérhető legyen számára, és milyen féltő gonddal őrzi azt! – F.B. Meyer (“Christ in Isaiah”)

ENGLISH:

“In the shadow of his hand hath he hid me, and made me a polished shaft: in his quiver hath he hid me” (Isa. 49:2).

“In the shadow.” We must all go there sometimes. The glare of the daylight is too brilliant; our eyes become injured, and unable to discern the delicate shades of color, or appreciate neutral tints–the shadowed chamber of sickness, the shadowed house of mourning, the shadowed life from which the sunlight has gone.

But fear not! It is the shadow of God’s hand. He is leading thee. There are lessons that can be learned only there.

The photograph of His face can only be fixed in the dark chamber. But do not suppose that He has cast thee aside. Thou art still in His quiver; He has not flung thee away as a worthless thing.

He is only keeping thee close till the moment comes when He can send thee most swiftly and surely on some errand in which He will be glorified. Oh, shadowed, solitary ones, remember how closely the quiver is bound to the warrior, within easy reach of the hand, and guarded jealously. –F.B. Meyer, “Christ in Isaiah” 

Source/Forrás: An excerpt from “Streams in the Desert”, http://www.christianity.com/devotionals/streams-in-the-desert/streams-in-the-desert-february-2nd.html  Source of illustration: here. Ford.: wordwatcherdawn