A dicsőséges evangélium! (Glorious Gospel – Selected Quotes)

Ám annak ellenére, hogy tombolt a rosszakarattal teli üldöztetés, az evangélium tündöklő fényességgel ragyogott; és oly erősen, mint egy bevehetetlen szikla, sikeresen ellenállt az ellenség heves támadásainak. – John Foxe (1516–1587)

*********

Íme az Ember! (János 19:5)

„Nézd: az Ember!” – hangzott Pilátus gúnyolódása. A különböző korok azonban azóta is ezt teszik: Őreá tekintenek, és e látvány csak egyre dicsőségesebbé válik. Ahogy Krisztusra néznek, azt látják, hogy a töviskorona ragyogó aranykoronává változik, és félrevetett köntös úgy kezd el csillogni, mint azon öltözék, amit a megdicsőülés estéjén hordott. Lángokban szenvedő mártírok tudtak mosolyra fakadni, e látványnak örülve. Bűnösök fordultak egy új élet felé, ennek köszönhetően. Kisgyermekek tekintettek Őreá, és a mennyei otthon elmosódó emlékei újra felidéződtek bennük. Krisztus szent látványa felé vágyakozik az emberek szíve azóta is, szüntelenül. – Robert E. Speer (1867–1947)

*********

„A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bízatott.” (1Tim. 1:11)

Korunk legnagyobb újdonsága: az evangélium. Olyan régi, hogy már új!

Az „evangélium” szó jelentése az, hogy „jó hír”. …Igen, dicsőséges jó hír ez a fiataloknak, mert Krisztus által nemesebbé tehetik jövőbeli éveiket, és egész életük során Isten angyalai lesznek a segítőik, és a mennyei seregek a szövetségeseik. Dicsőséges jó hír ez a középkorúaknak is, mert Krisztus által a kuszaságaik kibogozódnak számukra; bátorságuk új erőre kap; és minden akadály és gát felett mindörökre biztossá tett győzelem adatik számukra. Dicsőséges jó hír ez az idősebbeknek is, mert együttérzéssel fordul feléjük azon drága Személy, akiről János apostol így írt: „Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó”; és az Úr örökkévaló karja védelmezi őket. Dicsőséges jó hír ez a haldoklóknak is, mert már készenlétben állnak a szolgáló angyalok, hogy hazakísérjék őket; már nyílnak a kapuk, hogy befogadják őket; már árad reájuk az örök dicsőség, hogy körülölelje őket; és a szerető Isten köszönti és vonja keblére őket!

Nagyon is helyénvaló tehát, hogy igehirdetésemben a dicsőséges evangéliumról szólok. Olyan meghívás ez, ami a legragyogóbb Személytől származik, aki valaha is csak járt ezen a földön…

Ó, mennyire örülök, hogy a keresztény költők a tollaikkal mind azon fáradoztak, hogy az evangélium eme Páratlan Személyét magasztalják. Isaac Watts, hogyan érzel az Úrral kapcsolatban? És ő ezt írja: „Nem szégyellem az Urat magaménak vallani”. Newton, te mit gondolsz erről az evangéliumról? És ő ezt írja: „Lenyűgöző kegyelem, mily édes a hangja!” Cowper, te hogyan vélekedsz az Úrról? És már jön is válasz: „Van egy Forrás, vérrel teljes…” Charles Wesley, te mit gondolsz az Úrról? S ő válaszol: „Jézus, lelkem szent Szerelmese”. Horatius Bonar, te mit mondasz? És ő így válaszol: „Bűneimet mind Jézusra helyezem”. Ray Palmer, te hogyan látod Őt? És ő ezt írja: „A hitem felnéz Reád”. Fanny Crosby, te hogyan vélekedsz? És ő ezt írja: „Áldott bizonyosság: Jézus az enyém”. De most még magasabb szintű bizonyságokhoz fordulok: Salamon, mi a te véleményed? S a válasz: „A Völgyek Lilioma”. Ezékiel, te mit mondasz Róla? S a válasz: „Hírneves Ültetvény”. Dávid, te miként vélekedsz Felőle? S a válasza: „Pásztorom”. János apostol, te mit gondolsz Róla? S a válasza: „Fényes Hajnalcsillag”. Pál, és te hogyan látod Őt? És már jön is a válasz: „Krisztus a minden mindenekben”. Ó, ti drága vérrel megvásárolt, halhatatlan lelkek – ti is ilyen jól vélekedtek-e az Úrról? …Igen, Pálnak teljesen igaza volt, amikor a Krisztusról szóló jó hírt így nevezte: „a dicsőséges evangélium”! – Thomas De Witt Talmage (1832–1902)

ENGLISH:

But, though persecuting malice raged, yet the Gospel shone with resplendent brightness; and, firm as an impregnable rock, withstood the attacks of its boisterous enemies with success. – John Foxe

*********

Behold the man! (John 19:5)

“Behold the man!” was Pilate’s jeer. That is what all the ages have been doing since, and the vision has grown more and more glorious. As they have looked, the crown of thorns has become a crown of golden radiance, and the cast-off robe has glistened like the garments He wore on the night of the transfiguration. Martyrs have smiled in the flames at that vision. Sinners have turned at it to a new life. Little children have seen it, and have had awakened by it dim recollections of their heaven-home. Toward it the souls of men yearn ever. – Robert E. Speer

*********

“According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.” — 1Tim. 1:11

The greatest novelty of our time is the Gospel. It is so old that it is new.

The meaning of the word ”Gospel” is “good news”. …Glorious good news for the young as through Christ they may have their coming years ennobled, and for a life-time all the angels of God their coadjutors and all the armies of heaven their allies! Glorious good news for the middle-aged as through Christ they may have their perplexities disentangled, and their courage rallied, and their victory over all obstacles and hindrances made forever sure! Glorious good news for the aged as they may have the sympathy of Him of whom St. John wrote: “His head and his hairs were white like wool, as white as snow,” and the defence of the everlasting arms! Glorious good news for the dying as they may have ministering spirits to escort them, and opening gates to receive them, and a sweep of eternal glories to encircle them, and the welcome of a loving God to embosom them!

Oh, my text is right when it speaks of the glorious Gospel. It is an invitation from the most radiant Being that ever trod the earth…

Glad am I that all the Christian poets have exerted their pen in extolling the matchless One of this Gospel. Isaac Watts, how do you feel concerning Him? And he writes, “I am not ashamed to own my Lord.” Newton, what do you think of this Gospel? And he writes, “Amazing grace, how sweet the sound!” Cowper, what do you think of Him? And the answer comes, “There is a fountain filled with blood.” Charles Wesley, what do you think of Him? And he answers, “Jesus, lover of my soul.” Horatius Bonar, what do you think of Him? And he responds, “I lay my sins on Jesus.” Ray Palmer, what do you think of Him? And he writes, “My faith looks up to Thee.” Fannie Crosby, what do you think of Him? And she writes, “Blessed assurance, Jesus is mine.” But I take higher testimony: Solomon, what do you think of Him? And the answer is, “Lily of the valley.” Ezekiel, what do you think of Him? And the answer is, “Plant of renown.” David, what do you think of Him? And the answer is, “My Shepherd.” St. John, what do you think of Him? And the answer is, “Bright and morning star.” St. Paul, what do you think of Him? And the answer comes, “Christ is all in all.” Do you think as well of Him, O man, O woman of the blood-bought immortal spirit? Yes, Paul was right when he styled it “The Glorious Gospel.” – Thomas De Witt Talmage

Source/Forrás: An excerpt from “Thoughts for the Quiet Hour”, Edited by D. L. Moody, 1900; an excerpt from Thomas De Witt Talmage’s sermon „The Glorious Gospel”; and here. Source of illustration: here.  Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok

Sátrak és hajlékok… (The Tent and the Building – Selected Quotes)

„Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben…” (2 Korinthus 5:1-9)

Jelenleg még sátorban élünk – a „földi sátorházunkban”. És e hajlék nemegyszer igencsak roskatag. Vannak olyan sátrak, amiken keresztül becsorog az eső, és a nagy viharokban baljóslatúan rázkódnak. Egyes sátrak kezdettől fogva törékenyek, és már felállításukkor félig tönkrement állapotban vannak; még enyhe szellők ellen sem tudnak védelmet nyújtani. Ám még a legerősebb sátrak is egy idő után viharvertté és viseltessé válnak, és hosszú távon „romhalmazzá lesznek”! És mi lesz aztán?

…Le fogjuk cserélni törékeny lakóhelyünket az erős, biztos alapokkal bíró házra! „Ha ez a mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben.” Amikor a testünkből leöltöztetünk, úgy fogjuk találni, hogy már fel is öltöztettünk azon hajlékunkba, amely a mennyből való. E dicsőséges átalakulásról csak a „világosságban járó szentek” tudnak hitvallást tenni. És amikor majd felébredünk és felfedezzük, hogy a csikorgó és el-elszakadó sátorköteleket magunk mögött hagytuk; hogy vége lett minden beázásnak; hogy többé már nem vagyunk kitéve a metsző, hideg szeleknek; és hogy elmúlt a fájdalom, a betegség és a halál – ó, mindezt egy felfoghatatlanul nagy, ujjongó örömmel járó, isteni csodaként fogjuk átélni!

Igen, mert ekkor „a testünktől távol lévén”, mi már „közel leszünk az Úrhoz.” – J. H. Jowett

**********

Néhány nappal a halála előtt Dr. F. B. Meyer a következő szavakat írta egyik közeli barátjának: „Éppen most hallottam, nagy megdöbbenésemre, hogy már csak pár napom van hátra. Az is lehet, hogy mire megkapod ezt a levelet, én már be is léptem a mennyei palotába. Ne fáradj azzal, hogy írjál: Reggel majd találkozunk.”

**********

Felismerve, hogy hamarosan elhagyja e földi világot, Moody egy nap ezt mondta az egyik barátjának: „Nemsokára azt fogod olvasni az újságokban, hogy a northfield-i D. L. Moody halott. Egy szavukat se hidd! Abban a pillanatban ugyanis sokkal élőbb leszek, mint amilyen most vagyok. Mindössze csak annyi történt, hogy magasabbra mentem – ebből a régi, agyagból készült bérleményemből egy olyan hajlékba, ami örökkévaló; egy olyan testbe, amit a bűn már nem érinthet, és be nem mocskolhat; egy olyan testbe, ami úgy formáltatott, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez. E jelenlegi testembe 1837-ben születtem bele; a Szent Szellemtől pedig 1856-ban születtem újjá. Az, ami a testtől született, meghalhat – de az, ami a Szellemtől született, örökké élni fog!”

ENGLISH:

“For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.” (2 Corinthians 5:1-9)

At present we live in a tent—“the earthly house of this tabernacle.” And often the tent is very rickety. There are tents through which the rain enters, and it trembles ominously in the great storm. Some tents are frail from the very beginning, half-rotten when they are put up, and they have no defence even against the breeze. But even the strongest tent becomes weather-worn and threadbare, and in the long run it “falls in a heap!” And what then?

We shall exchange the frail tent for the solid house! “If the earthly house of this tabernacle be dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in the heavens.” When we are unclothed we shall find ourselves clothed with our house which is from heaven. The glory of this transition can only be confessed by “the saints in light.” To awake, and discover that the creaking, breaking cords are left behind, that all the leakages are over, that we are no longer exposed to the cutting wind, that pain is passed, and sickness, and death—this must be a wonder of inconceivable ecstasy!

And “absent from the body” we shall be “present with the Lord.” – J. H. Jowett

**********

A few days before his death, Dr. F. B. Meyer wrote a very dear friend these words: “I have just heard, to my great surprise, that I have but a few days to live. It may be that before this reaches you, I shall have entered the palace. Don’t trouble to write. We shall meet in the morning.”

**********

Realizing that he would soon be gone from this world one day, Moody said to a friend, “Someday you will read in the papers that D. L. Moody of Northfield is dead. Don’t you believe a word of it. At that moment I shall be more alive than I am now. I shall have gone higher, that is all—out of this old clay tenement into a house that is immortal, a body that sin cannot touch, that sin cannot taint, a body fashioned into His glorious body. I was born in the flesh in 1837; I was born of the Spirit in 1856. That which is born of the flesh may die; that which is born of the Spirit will live forever.”

Source/Forrás: An excerpt from Dr. Jowett’s “My Daily Meditation for the Circling Year”, 1914, and an excerpt from Mrs. Charles E. Cowman’s “Words of Comfort and Cheer”, 1944, and here. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn.