Hogy megismerjem Őt… 2. rész (That I May Know Him, part 2)

„A Krisztus evangéliuma áldásának teljessége” (Róm. 15:29)

Sok keresztény nem látja meg ezeket az áldásokat, mivelhogy ezek Krisztus személyében összpontosulnak. Sokan akarnak részesülni az üdvösség áldásában, de ez nem maga a Krisztus. Mások szeretnék az Ő kegyelmének áldását, hogy ezáltal segítséget kapjanak, de ez sem az maga az Úr. Megint mások imameghallgatásokat kérnek az Úrtól, hogy munkálkodhassanak érte. Nos, mindezeket megkaphatod úgy, hogy közben mégsem tiéd Krisztus személyének az áldása. Sokan pedig inkább csak egy tantételbeli rendszerhez ragaszkodnak. Azt mondják: „Igen, már rendelkezem az igazsággal; ortodox hívő vagyok.” Ám ez sem maga a Krisztus – hanem talán csak egy olyan, szökőkútba helyezett hideg szobor, melynek fagyos kezein és ajkán a víz keresztül ömlik ugyan, de élet nincs benne. Jó sokan szeretnék bírni az öröm áldását, de ez sem az az áldás, amit Krisztus személye jelent. Rengetegen vannak olyanok is, akik felettébb ragaszkodnak a gyülekezetükhöz és a pásztorukhoz, vagy a számukra kedves keresztény barátokhoz, de ez sem maga a Krisztus.
Az áldás, amely egyedül képes arra, hogy betöltse szívedet, amikor minden más kudarcot vall, az Jézus szerető szíve, amely a te szíveddel egyesül. S míg az összes többi forrás elsorvad és elapad, ez minden áldásod egyedüli és kifogyhatatlan forrása marad. Ez az áldás: maga Jézus Krisztus! – A.B. Simpson

**********

„…hogy megismerjem Őt” (Fil. 3:10)

Sokkal jobb magát Jézust megismerni, mint csupán ismerni a Vele kapcsolatos igazságokat, mivelhogy Isten mély dolgait igazán csak akkor ismerhetjük meg, ha azokat a Szentlélek kijelenti számunkra. Pál apostol szívének a hő vágya ez volt: „hogy megismerjem Őt”, és nem pusztán csak az, hogy ismereteket szerezzen Róla, vagy hogy a csodálatos világ titkait, illetve Isten mélyebb és magasabb tanításait megismerje – hanem hogy belépjen a Szentek Szentjébe, ahol Krisztus található, és ahol Isten “shekina” dicsősége ragyog, az Úr szentségét kiárasztva és az egész helyet dicsőségessé téve; majd hogy aztán belépjen magának az Úrnak a titkába. Ez volt az, amiért Jákób annyira küzdött Penielnél, ahol Istent kérlelte: „Mondd meg, kérlek, a te nevedet!” És az Úr megmondta az Ő Nevét, megadva nekünk „az Isten dicsősége ismeretének világosságát, amely Jézus Krisztus arcán ragyog”. És ez a titok: az Úr maga és semmi más; az, hogy megismerhetjük Istent; hogy úgy ismerhetjük meg Jézus Krisztust, mint ahogy senki mást; hogy elmondhatjuk nemcsak azt, hogy „hiszek Benne”, hanem azt is, hogy „ismerem Őt”; tehát nemcsak ismereteim vannak Róla, hanem Őt magát is ismerem. Ez az a titok, amellyel Isten mindenekelőtt akarja, hogy rendelkezzünk; az Ő isteni gondviselése, amely számunkra dicsőséget és erőt hoz, és az Úr ezt annak, aki őszintén keresi, ingyen megadja. – A.B. Simpson (1843-1919)

ENGLISH:

“The fulness of the blessing of the Gospel of Christ” (Rom. 15:29)

Many Christians fail to see these blessings as they are centered in Him. They want to get the blessing of salvation, but that is not the Christ. They want to get the blessing of His grace to help, but that is not Him. They want to get answered prayer from Him to work for Him. You might have all that and not have the blessing of Christ Himself. A great many people are attached rather to the system of doctrine. They say, “Yes, I have got the truth; I am orthodox.” That is not the Christ. It may be the cold statue in the fountain with the water passing from the cold hands and lips, but no life there. A great many other people want to get the blessing of joy, but it is not the blessing of Christ personally. A great many people are more attached to their church and pastor, or to dear Christians friends, but that is not the Christ. The blessing that will alone fill your heart when all else fails is the loving heart of Jesus united to you, the fountain of all your blessings and the unfailing one when they all wither and are exhausted—Jesus Christ Himself. —A.B. Simpson

**********

“That I may know Him” (Phil. 3:10)

Better to know Jesus Himself than to know the truth about Him, for the deep things of God as they are revealed by the Holy Ghost. It was Paul’s great desire, “That I may know Him,” not about Him, not the mysteries of the wonderful world, of the deeper and higher teachings of God, but to enter into the Holy of Holies, where Christ is, where the Shekinah is shining and making the place glorious with the holiness of God, and then to enter into the secret of the Lord Himself. It was what Jacob strove for at Peniel, when he pleaded with God, “Tell me Thy name.” He has told us His name, giving us “the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.” That is the secret. It is the Lord Himself, and nothing else; it is acquaintance with God; it is knowing Jesus Christ as we know no one else; it is being able to say, not only “I believe Him,” but “I know Him”; not about Him, but I know Him. That is the secret above all others that God wants us to have; it is His provision for glory and power, and it is given freely to the single-hearted seeker. —A.B. Simpson (1843-1919)

Source/Forrás: An excerpt from A.B. Simpson’s “Days of Heaven Upon Earth”, 1897. Source of illustration: here. Translated by/Fordította: wordwatcherdawn

Reklámok

Felfakadó vízforrás (A well of water springing up by A.B. Simpson)

“Örök életre buzgó víz kútfeje” (Ján. 4:14).

Amikor az életünkben túláradó módon szolgálunk mások felé, úgy találjuk, hogy az élet mély forrása felbuzog, és élő vízfolyamokban kezd kiáradni, melyek gazdagon ömlenek, hogy másokat megáldjanak, és hogy megmentsék a körülöttünk lévő világot. Csodálatos meglátni azt, hogy ez az áldás, ahogyan egyre önzetlenebb lesz, egyre nagyobbá válik. A szívünkben lévő víz csak egy forrás, de amikor segítőkészen mások szükségei felé nyílunk meg, akkor már nemcsak egy folyóként árad ki, hanem egy olyan deltatorkolattá válik, amely már sok-sok, hatalmas áldásokat hozó folyóknak a bőséges kiáradása lesz. A szeretet e túláradása a Szent Szellem személyéhez és áldott munkálkodásához kötődik, aki Jézus megdicsőülése után áradt ki a tanítványokra.

Ez az igazi titka a szolgálat erejének: egy olyan szív, amely telis-teli van Jézussal; Őbenne megelégedettséget talált; betöltekezett Szent Szellemmel; és annyira megtelt örömmel és szeretettel, hogy egyszerűen muszáj másoknak továbbadnia azt, amelyben oly bőségesen részesült. És mégis, minden egyes új szolgálat csak további betöltekezéseknek ad teret, és így még mélyebben részesülünk abból az életből, amely azáltal gyarapszik, hogy azt továbbadjuk.

Az elengedés kétszeres birtoklás,

ha meg akarsz kétszerezni minden áldást,

akkor add azt tovább!

(Részlet A.B. Simpson “Days of Heaven Upon Earth”, “Mennyei napok a földön” című áhítatos könyvéből.)

ENGLISH: 

“A well of water springing up” (John iv. 14).

In the life overflowing in service for others, we find the deep fountain of life running over the spring and finding vent in rivers of living water that go out to bless and save the world around us. It is beautiful to notice that as the blessing grows unselfish it grows larger. The water in the heart is only a well, but when reaching out to the needs of others it is not only a river, but a delta of many rivers overflowing in majestic blessing. This overflowing love is connected with the Person and work of the Holy Spirit which was to be poured out upon the disciples after Jesus was glorified.

This is the true secret of power for service, the heart filled and satisfied with Jesus, and so baptized with the Holy Ghost that it is impelled by the fulness of its joy and love to impart to others what it has so abundantly received; and yet each new ministry only makes room for a new filling and a deeper receiving of the life which grows by giving.

Letting go is twice possessing, 

Would you double every blessing, 

Pass it on. 

Forrás/Source: http://christianbookshelf.org/simpson/days_of_heaven_upon_earth_/february_1_a_well_of.htm Ford.: wordwatcherdawn

MAGÁT KRISZTUST! (HIMSELF by A.B. Simpson)

Most pedig szeretnék Jézusról beszélni nektek – csakis és kizárólag Jézusról! Sokszor hallom, hogy az emberek azt mondják: “Bárcsak meg tudnám ragadni az isteni gyógyulást, de nem tudom!” Van, hogy azt mondják: “Már az enyém!”, és ha megkérdezem tőlük: “Mit a tiéd?”, a válasz sokszor ez: “Megkaptam az áldást!”, néha pedig ez: “Már enyém az ismeret!”, és máskor megint: “Megkaptam a gyógyulást!”, és “Enyém a megszentelődés!” De hála Istennek, hogy minket megtanítottak arra, hogy nem az áldás, nem a gyógyulás, nem a megszentelődés, tehát nem egy dolog az, amit akarunk, hanem valami sokkal-sokkal jobb: “a Krisztus” – azaz magát Krisztust akarjuk! Milyen gyakran látjuk ezt az Ő Igéjében is:­ “Ő vette el a mi erőtlenségünket, és Ő hordozta a mi betegségünket![1]“; Ő maga “vitte fel a bűneinket a testében a fára[2]“! Jézus Krisztus Személye tehát az, akit mi akarunk, akire vágyunk! Túl sokan vannak olyanok, akiknek már megvan az ismeretük, még sincs hasznukra. Ott van a tudás a fejükben, a lelkiismeretükben és az akaratukban – de valahogyan Krisztus még mindig nincs ott az életükben és szellemükben, csak e szellemi valóság külsődleges kifejeződését és szimbólumait birtokolják.

Láttam egyszer az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának egy példányát, amelyet ügyes művészek egy fémlemezre véstek, és amikor közelről megnézted, mást nem láttál, csak egy darab iratot, de amikor ugyanezt távolról nézted, George Washington arca ábrázolódott ki rajta. Messzebbről nézve ugyanis az ő arca vált jól kivehetővé a betűk árnyékolása folytán, és így én megláttam a személyt – nem a szavakat, nem a fogalmakat! –, és akkor azt gondoltam: “Igen, így kell nekünk is a Szentírásra tekintenünk és Isten gondolatait megértenünk – meg kell látnunk abban a szeretet arcát, ahogy sugárzik és ragyog! Nem az ismeretet, nem a tantételeket, hanem magát Jézust kell, hogy lássuk — az Életet és Forrást, aki az egész életünket fenntartja az Ő szent jelenlétének erejével!”

ENGLISH:

I wish to speak to you about Jesus, and Jesus only. I often hear people say, “I wish I could get hold of Divine Healing, but I cannot.” Sometimes they say, “I have got it.” If I ask them, “What have you got?” the answer is sometimes, “I have got the blessing”, sometimes it is, “I have got the theory”; sometimes it is, “I have got the healing”; sometimes, “I have got the sanctification.” But I thank God we have been taught that it is not the blessing, it is not the healing, it is not the sanctification, it is not the thing, it is not the it that you want, but it is something better. It is “the Christ”; it is Himself. How often that comes out in His Word ­ “Himself took our infirmities and bare our sicknesses”, Himself “bare our sins in his own body on the tree”! It is the person of Jesus Christ we want. Plenty of people get the idea and do not get anything out of it. They get it into their head, and itinto their conscience, and it into their will; but somehow they do not get Him into their life and spirit, because they have only that which is the outward expression and symbol of the spiritual reality.

I once saw a picture of the Constitution of the United States, very skillfully engraved in copper plate, so that when you looked at it closely it was nothing more than a piece of writing, but when you looked at it at a distance, it was the face of George Washington. The face shone out in the shading of the letters at a little distance, and I saw the person, not the words, nor the ideas; and I thought, “‘That is the way to look at the Scriptures and understand the thoughts of God, to see in them the face of love, shining through and through; not ideas, nor doctrines, but Jesus Himself as the Life and Source and sustaining Presence of all our life.”

Related article (in English only): 

http://shadeofthemoriahtree.wordpress.com/2012/07/03/

Forrás/Source: http://www.biblebelievers.com/simpson-ab_himself.html http://www.cmalliance.org/about/history/simpson Ford.: wordwatcherdawn


[1] Mát. 8:17, Ézs. 53:4 – a ford.

[2] 1Pét. 2:24 – a ford.