Üzenet (nemcsak) prédikátoroknak! / A message (not only) for preachers by Martyn Lloyd-Jones

“Eközben Efezusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvila és Priszcilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az Írások alapján, hogy Jézus a Krisztus.” (Apcsel. 18:24-28)

“Tegnap este az Apcsel. 18:24-28-ról prédikáltam, különösen Apollósról beszéltem sokat. Bemutattam őt, és azt, hogy milyen nagyszerű ember volt a maga a zsidó hitével és az Alexandriában elsajátított görög kultúrájával; hogy milyen ékesen tudott beszélni; és hogyan hirdette ugyanazt az üzenetet, mint amelyet Keresztelő János is prédikált. Mindazonáltal Akvila és Priszcilla – akik úgymond átlagos emberek voltak, és sátorkészítéssel foglalkoztak – látták, hogy Apollósnak igenis voltak még hiányosságai az igazi keresztény üzenetet illetően, és ezért félrevonták őt, és elmondták neki mindazt, amit ő még nem tudott Krisztus haláláról és annak jelentőségéről, Krisztus feltámadásáról, és a Szent Szellem kitöltetéséről Pünkösd napján, Jeruzsálemben.
S annak ellenére, hogy Apollós egy ennyire előkelő ember volt, elég alázatos volt ahhoz, hogy hallgasson rájuk, és hogy el is higgye, amit azok mondtak neki. És ez a továbbiakban teljesen megváltoztatta az ő üzenetét is, őt magát pedig új emberré tette. Bármely olyan kereszténynek tűnő dolog tehát, amelyből hiányzik az, hogy Krisztus az Isten Fia, és amelyben nincsen szó az Ő haláláról és feltámadásáról, nem az igazi kereszténység!” (Martin Lloyd-Jones)

Az igazi evangéliumi üzenet tehát…:

Jézus szavaival: “Majd így szólt hozzájuk: “Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban.” Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és így szólt nekik: “Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve.” 

Pál szavaival: “Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak.” (1Kor. 15:1-7)

Péter szavaival: “Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Júdeában, az után a keresztség után, amelyet János hirdetett: A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték; de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék; de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten: minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.”  (Apcsel. 10:34-43)

ENGLISH:

“Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the Scriptures. He had been instructed in the way of the Lord. Andbeing fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue, but whenPriscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he wished to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed, for he powerfully refuted the Jews in public, showing by the Scriptures that the Christ was Jesus.” (Acts 18:24-28)

“Last night I preached on Acts 18:24-28 especially on Apollos. I described him and what a wonderful man he was, with his Jewish faith and Greek culture as learned in Alexandria, and how eloquent he was and how he preached the same message as John the Baptist. But Aquila and his wife Pricilla, who were ordinary people and just tentmakers, saw that he was lacking in the true Christian message and took him aside and told him what he did not know about the death of Christ and its meaning, the resurrection and the descent of the Holy Ghost on the Day of Pentecost at Jerusalem.
Though he was such a great man he was humble enough to listen to them and to believe what they said. And it entirely changed his message and made a new man of him. Anything short of preaching that Christ is the Son of God and that His death and resurrection save us is not true Christianity.” (Martin Lloyd-Jones)

So the true gospel message is…:

In Jesus’ words: “Then he said to them, “These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled.” Then he opened their minds to understand the Scriptures, and said to them, “Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem.” (Luk. 24:44-47, ESV)

In Paul’s words: “Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you— unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the twelve. Then he appeared to more than five hundred brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles.” (1Cor. 15:1-7, ESV)

In Peter’s words: “Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ (he is Lord of all), you yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed: how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and made him to appear, not to all the people but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name.” (Acts 10:34-43, ESV)

Forrás/Source: Martyn Lloyd-Jones , an excerpt from his letter to his Mother, 17 May 1948, http://www.facebook.com/pages/Martyn-Lloyd-Jones-Recordings-Trust/101277279928410. Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s