Öt veszély, amely a fiatalembereket fenyegeti! (5 Dangers For Young Men by J. C. Ryle)

– HT:  Erik on J.C.Ryle Quotes  and Samuel at Gilgal 

1. Büszkeség

“Fiatalemberek, ne legyetek túl magabiztosak a saját véleményeiteket illetően! Ne legyetek olyan biztosak abban, hogy nektek mindig igazatok van, és hogy a többiek mindig tévednek. Ne a saját véleményetekben bízzatok, főleg, ha úgy találjátok, hogy az ellentétes az idősebb emberek – különösen a szülők – véleményével. A kor gyarapítja a tapasztalatokat, és ezért igenis tiszteletet érdemel!”

2. Az élvezetek szeretete

“A fiatal kor az az időszak, amikor a szenvedélyeink a leghevesebbek — és mint zabolázhatatlan gyerekek, hangosan követelik azt, hogy az ember tobzódva beléjük merüljön. Az ifjúkor az az idő, amikor is általánosságban véve elmondható, hogy teljesek vagyunk egészséggel és testi erővel: a halál nagyon távolinak tűnik, és mintha csak az jelentene mindent, hogy itt, ebben a földi életben jól érezzük magunkat. Az igazi válasz, amelyet nagyon sok fiatalember adna, ha megkérdeznék tőlük, hogy ‘Te kit szolgálsz?’, ez lenne: ‘A testi vágyakat és élvezeteket szolgálom!’

3. Nemtörődöm magatartás

“Az egyik ok, amely miatt majd emberi lelkek ezrei vetettnek a tűznek tavába az, hogy nem gondolkoztak el jól a dolgokon! Az emberek nem hajlandók alaposan átgondolni és mérlegelni a dolgokat; nem tekintenek előre; nem néznek szét maguk körül; és nem gondolják meg, hogy jelenlegi élet-irányuknak milyen kimenetele is lesz, és hogy milyen biztos következményei lesznek a most megélt napjaiknak – és majd arra kell feleszmélniük, hogy elkárhoznak, csak mert nem gondolkoztak! Fiatalemberek, e veszélyek leginkább rátok leselkednek! Mivel még nem tudtok eleget a titeket körbevevő veszélyekről, nem is törődtök azzal, hogyan éltek. Gyűlölitek a komoly, csendes elgondolkodás és magatokba mélyedés fáradalmait, így rossz döntéseket hoztok, és saját magatoknak igen sok fájdalmat és bajt okoztok!”

4. A vallás megvetése

“Ez szintén egyike a különösen rátok leselkedő veszélyeknek. Jól megfigyelhető, hogy a fiatalemberek azok, akik a lehető legkevesebb tiszteletet tanúsítják a kereszténység dolgai iránt. Ha egyáltalán el is jönnek az istentiszteletre, náluknál kevésbé senki nem vesz rész abban; nagyon keveset forgatják a Bibliájukat; alig énekelnek; és alig figyelnek oda a prédikációra. Ők azok, akik a leggyakrabban távol maradnak az imaalkalmakról, a Biblia-tanulmányozásoktól, és az egyéb, hétköznapi, léleképítő tevékenységektől. Ezek a fiatalemberek úgy vélekednek, hogy nekik ezekre a dolgokra semmi szükségük nincsen — s hogy ezek sokkal inkább a nőknek és az idősebbeknek valók, semmint hogy nekik. Mintha mélységesen szégyellnék, ha az látszódna rajtuk, hogy ők igenis törődnek a lelkükkel; sőt mi több, az ember még azt is képzelhetné, hogy szégyellnivaló dolognak tartják azt, hogy egyáltalán majd a mennybe menjenek!”

5. Az emberek véleményétől való félelem

“Döbbenetes látni azt, hogy az emberektől való félelem milyen erőteljes hatással bír az elmékre, különösen a fiataloknál. Láthatóan közülük csak nagyon kevésnek van saját véleménye, és kevesen gondolkoznak el úgy igazán maguktól. Mint döglött halak, úgy sodortatnak a folyó áramlatával és árapályával. Amit mások esetleg helyénvalónak gondolnak, ők is annak vélik; és amit mások helytelennek ítélnek, ők is annak tartják. Nincs túl sok eredeti gondolkodó ebben a világban. A férfiak többsége olyan, mint a bárányok: egy adott vezetőt követnek. Ha az lenne éppen a kor divatja, hogy mindenki római katolikus legyen, ők is azok lennének; ha pedig az iszlám, ők is arra adnák magukat. Ugyanis egyszerűen rettegnek attól, hogy a világ és a kor folyásával szemben haladjanak. Röviden szólva tehát: koruk véleménye a vallásuk, a dogmájuk, a Bibliájuk és az Istenük.” (J.C. Ryle)

“De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.”

“Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

“Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”

“…ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában, kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy amint az igazság a Jézusban: Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.”

“…hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván.”

“Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.”

(1Tim. 6:11; 1Jn. 2:15-17; Róm. 12:1-2; Eféz. 4:17-24; 1Pét.4:3-4; Tit. 2:11-14)

ENGLISH:

1. Pride

“Young men, do not be too confident in your own judgment. Stop being so sure that you are always right, and others wrong. Don’t trust your own opinion, when you find it contrary to that of older men, and especially to that of your own parents. Age gives experience, and therefore deserves respect.”

2. Love of Pleasure

“Youth is the time when our passions are strongest—and like unruly children, cry most loudly for indulgence. Youth is the time when we have generally our most health and strength: death seems far away, and to enjoy ourselves in this life seems to be everything. ‘I serve lusts and pleasures’, that is the true answer many a young man should give if asked, ‘Whose servant are you?’”

3. Thoughtlessness

“Not thinking is one simple reason why thousands of souls are thrown away forever into the Lake of Fire. Men will not consider, will not look ahead, will not look around them, will not reflect on the end of their present course, and the sure consequences of their present days, and wake up to find they are damned for a lack of thinking. Young men, none are in more danger of this than yourselves. You know little of the perils around you, and so you are careless how you walk. You hate the trouble of serious, quiet thinking, and so you make wrong decisions and bring upon yourselves much sorrow.”

4. Contempt of Religion

“This also is one of your special dangers. I always observe that none pay so little outward respect to Christianity as young men. None take so little part in our services, when they are present at them—use Bibles so little—sing so little—listen to preaching so little. None are so generally absent at prayer meetings, Bible Studies, and all other weekday helps to the soul. Young men seem to think they do not need these things—they may be good for women and old men, but not for them. They appear ashamed of seeming to care about their souls: one would almost fancy they considered it a disgrace to go to heaven at all.”

5. Fear of Man’s Opinion

“It is terrible to observe the power which the fear of man has over most minds, and especially over the minds of the young. Few seem to have any opinions of their own, or to think for themselves. Like dead fish, they go with the stream and tide. What others think is right, they think is right; and what others call wrong, they call wrong too. There are not many original thinkers in the world. Most men are like sheep, they follow a leader. If it was the fashion of the day to be Roman Catholics, they would be Roman Catholics, if it was to be Islamic, they would be Islamic. They dread the idea of going against the current of the times. In a word, the opinion of the day becomes their religion, their creed, their Bible, and their God.”

~ J.C. Ryle

“But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.”

“Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world— the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life — is not from the Father but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.”

“I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.”

“…so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love.”

“…you must no longer walk as the Gentiles do, in the futility of their minds. They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, due to their hardness of heart. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity.  But that is not the way you learned Christ! — assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness.”

“For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you…”

“For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works.”

(1Tim. 6:11; 1John 2:15-17; Rom. 12:1-2; Eph. 4:17-24; 1Pet.4:3-4; Titus 2:11-14, ESV)

Forrás/Source: Thoughts For Young Men, http://jcrylequotes.com/2010/11/15/5-dangers-for-young-men/ and http://samuelatgilgal.wordpress.com/2012/07/13/fear-of-mans-opinion/, Source of illustration: Ford.: wordwatcherdawn

Reklámok

Öt veszély, amely a fiatalembereket fenyegeti! (5 Dangers For Young Men by J. C. Ryle)” bejegyzéshez 3 hozzászólás

Comments/Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s